Yazdır

İLAN

19 MAYIS MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S. NO İLÇESİ MAHALLE ADA NO PARSEL NO ALAN (m²) HAZİNE HİS. (m²) VASFI İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 19 Mayıs Dereköy-Erenköy 726 1 708,00 Tam Arsa Konut Alanı (3 kat) 369.000,00 110.700,00 23.01.2020 09.00
2 19 Mayıs Dereköy-Erenköy 767 6 497,40 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 249.000,00 74,700.00 23.01.2020 09.30
3 19 Mayıs Dereköy-Taşkelik 916 2 441,83 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 199.000,00 59.700,00 23.01.2020 10.00


İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ

İLÇESİ MAHALLE ADA NO PARSEL NO ALAN (m²) HAZİNE HİS. (m²) VASFI İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
19 Mayıs Dereköy - Erenköy - 775 21.240,89 Tam Tarla İmarsız Boş 42.500,00 12.750,00 23.01.2020 10.30


Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmazların satışına ilişkin ihale 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile irtifak hakkı tesisine ilişkin ihale ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde 19 Mayıs Milli Emlak Şefliği Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- Satışı yapılacak taşınmazlar ve irtifak hakkı tesis edilecek taşınmaza ait şartnameler mesai saatleri içinde 19 Mayıs Hükümet Konağı 2. katındaki Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir veya alınabilir.

2- Posta ile yapılan müracaatlarda ihale gün ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

3- Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Satılan taşınmazlar 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

4- İhaleye katılacakların ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adresi gösterir beyanı (Birden fazla ihaleye katılacakların ayrı ayrı ihale esnasında beyan edilecektir.),
b) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (Birden fazla ihaleye katılacakların ayrı ayrı) ile gelmeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren onaylı belgeyi,
c) Geçici teminata ait belge (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektupları ve ya Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Verilecek geçici teminatlar süresiz, limit içi ve 2886 sayılı Kanunun 26 ve 27. maddelerine uygun olarak alınmış olacaktır.)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

5- Ortak katılım halinde Komisyona Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini, ibraz etmeleri gerekmektedir.Ayrıca;

6- Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.

7- İstekliler ilanda belirtilen ilan saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarda belirtilen belgelerle birlikte imzalı şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiği teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

8- İrtifak hakkı verilecek taşınmazın, geçit hakkı tesis edilen ve krokisindeki 333,00m² lik kısmı hariç olmak üzere 20.907,89m² lik kısmı üzerinde konut hariç olmak üzere, eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal ve kültürel vb. gibi tesisler yapılmak amacıyla 30 (Otuz) yıl süreli irtifak hakkı verilecektir.

9- İleride lehine irtifak hakkı verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, terk tevhit ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, projelerin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak irtifak hakkı ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedelin %20 si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecektir.( ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30, dördüncü yıl %40)

10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. İhaleye ilişkin bilgiler https://samsun.csb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.