SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu bölümde, kullanıcılar tarafından daha önce sıkça sorulmuş soruların cevaplarını görebilirsiniz. Ayrıca aradığınız cevaba kolayca ulaşabilmeniz için soruları kategorilere de ayırdık.

 • 01 - İlan.gov.tr‘ye üye olmak ücretli mi? Üye olmanın ne gibi avantajları vardır?

  Sitemizi takip edecek abonelerin herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değildir.

  Siteye abone olduğunuz takdirde “favori arama” seçeneğine eklediğiniz ilanları daha sonra da görebileceksiniz.

  “Arama seçeneği kaydetme” özelliği sayesinde ise size özel arama kriterleri oluşturup kaydedebilecek ve siteye her girdiğinizde bu seçenekler sayesinde kısa sürede aramanızı gerçekleştirebileceksiniz.

 • 02 - Yurt genelinde yayımlanan resmi ilanların tamamı sitenizde yer alıyor mu?
  Kurumumuz Şubesinin bulunduğu 41 ilin Büyükşehir/Merkez Belediyesi sınırları içerisinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Gazetelerin basılı nüshalarında Kurumumuz aracılığıyla yayımlatılan resmi ilanların tamamı Sitemizde yer almaktadır.
 • 03 - Resmi ilanın yayımlandığı gazete nüshasını temin edebilir miyim?
  Sitemiz takipçilerinin bu yöndeki taleplerini yerine getirmek mümkün olmamakla birlikte, Gazetelerde yayımlatılan resmi ilanların sahipleri, anılan ilanlarının neşrolunduğu Gazetelerin ilgili nüshalarını yine Kurumumuz Şube Müdürlüklerinden temin etme imkânına sahiptir.
 • 04 - 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca taşınır/taşınmaz açık artırma satış ilanları, satıştan kaç gün önce Gazetelerde yayımlanıyor?
  Taşınır/taşınmazlara dair açık artırma satış ilanlarından taşınmazlara ait olanlarının birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılması gerektiği hususu anılan 2004 sayılı Kanunun ilgili maddesinde hüküm altına alınmışsa da, taşınırlar için herhangi bir süre sınırlaması düzenlenmemiş olmakla birlikte, genellikle taşınırlarda da taşınmazlara verilen süre dikkate alınmaktadır.
 • 05 - ilan.gov.tr’de özel ilanlarımızı da yayımlatabilir miyiz?
  Sitemizin şu anki hizmet sahası Kurumumuz görev alanındaki yerlerde münteşir resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Gazetelerde neşrettirilen resmi ilanların dijital platformda duyurulması amaçlanmaktadır. Kurumumuzun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası dairesindeki gazete/dergilerde Kurumumuz vasıtasıyla yayımlatılacak gerçek ve tüzel kişilere ait hususi ilan ve reklamların Sitemizde yer alması hususunda, talepler dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • 06 - Resmi ilanlara Sitenizde hangi yöntemle yer veriliyor?
  Kurumumuz Şubelerine Gazetelerde yayımlatılması yönünde sahipleri tarafından elektronik ortamda veya sair usullerle intikal ettirilen resmi ilanlar, ilgili Gazetelerin basılı nüshalarında yayımlandığı tarihte (resmi/dini tatiller ile Pazar günleri hariç olmak üzere) mesai saati başlangıcı olan 08.30’dan sonra bu ilanlara ilişkin gerekli iş ve işlemlerin ifasını müteakip yine mesai saatleri içerisinde her saat başında ve genel itibariyle öğle arasına kadar Sitemize yüklenmektedir.
 • 07 - İlan.gov.tr hangi sıklıkla güncelleniyor?
  Kurumumuz Şube Müdürlükleri aracılığıyla Gazetelerin basılı nüshalarında günde ortalama 500 adedin üzerinde resmi ilan yayımlatılmaktadır. Bu ilanların tamamına dijital ortamda Sitemizde de yer verildiğinden Sitemiz sürekli güncel ve aktüalitesi olan resmi ilanları ihtiva etmekle birlikte, konusu kalmayan resmi ilanlar sitemiz arşivinde muhafaza olunmaktadır.
 • 08 - UYAP sitesinde ve Gazetelerde yayımlanan resmi ilan metinleri ile ilan.gov.tr’de yayımlanan metinler aynı mı? ilan.gov.tr’den baktığım bir resmi ilanı daha sonra UYAP sitesinden kontrol etmeli miyim?
  Aracılığımızla Gazetelerin basılı nüshalarında yayımlanmak üzere Kurumumuza ulaştırılan resmi ilan metinlerinin içeriğine Kurumumuzun herhangi bir değişiklik ya da düzeltme yapması veya müdahalede bulunması söz konusu olmaksızın, anılan ilanların sahipleri tarafından gönderilen metinlere sadık kalınarak Gazetelerde neşrettirilmekte ve aynı metinler Sitemizde yer almaktadır.
 • 09 - İlan.gov.tr üzerinden teklif verebiliyor muyuz?
  Kurumumuza ait ilan.gov.tr adresli internet sitesinde sadece Kurumumuz aracılığıyla Gazetelerin basılı nüshalarında yayımlatılan resmi ilanlar yer almakta olup, Sitemizin bu yönde bir işlevi ve görevi bulunmamaktadır.
 • 10 - Valilikler aracılığıyla Gazetelerde yayımlatılan resmi ilanlara nasıl ulaşabilirim?
  Gerek Kurumumuz gerek Valiliklerin görev alanlarındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerin basılı nüshalarında yayımlatılan resmi ilanlar, anılan Gazetelerde eş anlı olarak dijital ortamda bu Gazetelerin kendilerine ait internet sitelerinden de yayımlanması halinde, ilgili Gazeteler ek kontenjandan yararlandırılmaktadır. Dolayısıyla, Valiliklerin uhdesinde bulunan yerlerde neşrolunan ve yukarıda belirtilen usul dairesinde ek kontenjan uygulamasından yararlanan Gazetelerin hangileri olduğu hususunda yine ilgili Valiliklerden gerekli bilgiyi temin etmeniz halinde, Sitemiz benzeri hizmeti farklı bir yöntemle alma imkânınız bulunmaktadır.
 • 11 - Hangi ilanlar resmi ilan statüsünde mütalaa edilmektedir?
  Resmi ilanlar, 195 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde “a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel der­nekler hariç) veya, b) Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri, belediyeler, köyler ve iktisadi devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası, kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklâm mahiyetini taşımayan ilânlar, resmî ilân sayılır.” şeklinde tarif edilmiş olup, bu tarif kapsamındaki ilanların tamamı resmi ilan olarak addedilmektedir.
 • 12 - e-satış’ta görselleri bulunan İcra ve İflas Kanunu uyarınca yayımlanan taşınır/taşınmaz açık artırma satış ilanlarının görsellerine Sitenizde görmek mümkün mü?
  e-satış portalı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkarılan mallara ilişkin ihalelerin elektronik ortamda yayımlandığı ve bu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırılmak suretiyle teklif verildiği T.C. Adalet Bakanlığının uhdesinde bulunan dijital platformdaki bir sistemdir. Kurumumuz aracılığıyla Gazetelerin basılı nüshalarında yayımlanan ve ayrıca Kurumumuzun dijital ortamdaki ilan.gov.tr adresindeki internet sitesinde de yer alan ilgili resmi ilanların e-satış portalındaki görsellerinin, ilan.gov.tr’de de bulunması hususunda T.C. Adalet Bakanlığı nezdinde daha önce başlatılmış olan görüşmelerin yakın bir gelecekte olumlu yönde nihayetlendirileceği temenni edilmektedir.
 • 13 - 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca Gazetelerin basılı nüshalarında yayımlatılmayan taşınır/taşınmaz açık artırma satış ilanlarına ne şekilde ulaşabilirim?
  Bilindiği üzere, söz konusu resmi ilanların Gazetelerde yayımlatılıp yayımlatılmayacağı hususu ilgili İcra Müdürlerinin takdir ve keyfiyetine bırakılmıştır. Dolayısıyla Gazetelerde yayımlanmayan anılan ilanları ilgili İcra Müdürlüklerindeki ilan tahtalarından ya da dijital ortamda e-satış portalından ulaşılması mümkündür.
 • 14 - ilan.gov.tr’de ilanıma ulaşamıyorum. Olası sorunlar nelerdir?
  Canlı destek hattımıza mesajınızı bıraktığınız takdirde yaşadığınız problemin çözümüne yönelik çalışma yapılarak, gelinen aşama hakkında tarafınıza bilgi verilecektir.