Resmi ilan alan süreli yayınlar

Bu tabloda Basın İlan Kurumu görev alanında neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin yayın yerlerine göre dağılımı yer almaktadır.


İl Merkezindeki Gazeteler: Basın İlan Kurumu Şubesi bulunan ve Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin yayın yerlerine dair istisnalar başlıklı 109 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen yayın yerlerinde neşrolunan ve Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde tarif edilen resmi ilanlar ile aynı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında olup bu Kanunun 42 nci maddesi uyarınca Kurumumuz aracılığıyla yayınlatılması zorunlu kılınan ilan ve reklamları yayınlayan gazeteleri,

5216 Sayılı Kanun Kapsamı: Basın İlan Kurumu Şubesi olan ve Büyükşehir statüsünde bulunan illerin 23 Temmuz 2004 tarih ve 23531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Kurumumuz  görev alanına dahil olan ilçelerinde neşrolunan gazeteleri

6360 sayılı Kanun Kapsamı: Basın İlan Kurumu Şubesi olan ve Büyükşehir statüsünde bulunan illerin 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Kurumumuz  görev alanına dahil olan ilçelerinde neşrolunan gazeteleri ifade etmektedir