Tebligat İlanları

Tebligat; resmi kurumlar tarafından özel ya da tüzel kişilere resmi ve hukuki işlemler hakkında bilgilendirme ve haber amacıyla gönderilen evraktır. 

Tebligatın konusu lehte, aleyhte ya da tanık olarak bilginize başvurmak amacıyla gönderilmiş olabilir ve sürelidir. Tebligatın tarafınıza intikal tarihi itibariyle hukuki süreç başlamış demektir. Tebliğin kesinleşme tarihi, intikal tarihi itibariyle en az 5 gün olmak üzere değişebilir. Bu süreler içinde tebligatı çıkaran merciye gerekli itiraz ve belgelerin sunulması gerekmektedir. 

Tebligat, eski adresinize gönderilmiş olsa dahi size ulaşmış sayılır. Yeni adres bildirimi yasal sorumluluktur. 

İLANEN TEBLİGAT: Kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır. 

Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir, tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır. 

Adresi meçhul olanlara İlanen Tebligat yapılır. 

İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez. İlan, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca; kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir gazetede ve elektronik ortamda yapılır.