İstatistiki Bilgiler

Basın İlan Kurumu (BİK), kurumsal raporlama sistemiyle gerçekleştirdiği çalışmaları ve resmi ilan istatistiklerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Kurumumuz tarafından resmi ilanlarla ilgili bilgilere kolayca ulaşabilmeniz için tasarlanan Türkiye’nin resmi ilan portalı ilan.gov.tr ile resmi ilan istatistiklerine de ulaşabileceksiniz.

İş zekası programımız sayesinde, resmi ilanlarla alakalı muhtelif konulara ilişkin istatistiki verilere dayanarak hazırlanan raporlar, periyodik zaman dilimleri içerisinde güncellenmek suretiyle ziyaretçilerin bilgisine sunulacaktır.

Ayrıca, benzer şekilde Kurumumuz görev alanındaki Gazetelerle ilgili yine muhtelif konulardaki bilgiler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu çıkarılacak istatistiksel sonuçlar da ilan.gov.tr sitesinde yar alacaktır.

Kategori Bazında İlan & Neşir DağılımıBu grafikte İcra, İhale, Personel Alım, Tebligat (adli tebligatlar, kamu duyuruları) olmak üzere 4 ana kategoride tasnif edilmiş resmi ilanların illere göre yıl ve ay bazında kaç adet dağıtıldığı ve kaç adet gazetede kaç kez yayımlandığına dair verilere ulaşabilirsiniz.

İcra ilanları: Özel ya da tüzel kişilerin, yasal süre içinde borçlarını ödememeleri sebebiyle sahip oldukları taşınır/taşınmazların devlet tarafından borç miktarı kadar el konulması ve icra daireleri nezdinde açık artırma ile satılarak paraya çevrilmesi işi ile ilgili ilanlardır.

İhale ilanları: Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımı ile yapım onarım işlerine dair alımlara ilişkin ilanlardır.

Tebligat ilanları: Kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan özel ve tüzel kişilerin tebliği en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlamak üzere gazetede ve elektronik ortamda yapılan ilanlardır.

Personel alım ilanları: Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, farklı statülerde ihtiyaç duyduğu personel alımlarına ilişkin ilanlardır.

Kategori Bazında Tutarsal Dağılım


Bu grafikte İcra, İhale, İnsan Kaynakları, Tebligat (adli tebligatlar, kamu duyuruları) olmak üzere 4 ana kategoride tasnif edilmiş resmi ilan tutarlarının illere göre dağılım bilgilerine yıl ve ay bazında ulaşabilirsiniz.

Yıllara göre resmi ilan tutarları

Bu grafikte, Basın İlan Kurumu ve Valilikler aracılığıyla gazetelerde yayımlanan resmi ilanların, 2002-2015 yılları arasındaki yıl bandındaki toplam tutarlar görülmektedir.

Resmi ilan alan süreli yayınlar

Bu tabloda Kurum görev alanındaki Gazetelerin yayın yerlerine göre dağılımı yer almaktadır.

İl Merkezindeki Gazeteler: Kurum şubesi bulunan yerlerin belediye ve varsa büyükşehir belediyesi sınırları içinde, 195 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile aynı Kanuna dayanılarak alınan 67 sayılı Genel Kurul kararının 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen resmi ilanlar ile anılan Kanunun 40 ıncı maddesi ile adı geçen Genel Kurul kararının yine 2 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hususi ilan ve reklamları yayınlayan süreli yayınları,

5216 sayılı Kanun kapsamı: 23 Temmuz 2004 tarih ve 23531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Kanun uyarınca görev alanımıza dahil olan Gazeteleri,

6230 sayılı Kanun kapsamı: 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca görev alanımıza dahil olan gazeteleri ifade etmektedir.

İllere Göre İlan Tutarları

Bu haritada resmi ilan tutarlarının yıl ve ay bazında illere göre dağılımı yer almaktadır. Bu verilere ulaşmak için, istediğiniz yıl ya da ayı seçip, haritada raporlanacak İli tıklamanız yeterli olacaktır.

İller Bazında İlan & Neşir Dağılımı

Bu grafik resmi ilanların yıl ve ay bazında hangi ilde kaç gazetede kaç kez yayınlandığına ilişkin bilgileri içermektedir.

Rapor Oluştur

Rapor oluştur seçeneği ile zaman (ay ve yıl), boyut (içerik ve yayın bölgesi) ve ölçülebilir metrik değerler (ilan tutarı ve yayım adedi) başlıkları altında toplanan seçenekler ile resmi ilanlara ilişkin sayısal verileri raporlayabilirsiniz.