İhale İlanları

İhale nedir: İş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesidir. 

Kamu ihalesi nedir: Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerdir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmaları, kamu yararı ve uygulama birliği Kamu İhale Kanunu ile sağlanır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ihalelerde; 

• Saydamlık, 

• Rekabet, 

• Eşit muamele, 

• Güvenirlik, 

• Kamuoyu denetimi, 

• İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması 

• Kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması 

Tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit edilmesi ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır.