İcra İlanları

Özel ya da tüzel kişilerin, yasal süre içinde borçlarını ödememeleri sebebiyle sahip oldukları mallara devlet tarafından borç miktarı kadar el konulması ve icra daireleri nezdinde açık artırma ile satılarak paraya çevrilmesi işidir. 

Diğer yandan, ortak olunan bir malın, hissedarların uzlaşamaması nedeniyle açılan dava sonucu satılması ve paraya çevrilerek paylaştırılması işi de yine icra daireleri ve mahkeme satış memurlukları nezdinde açık artırma ile yapılmaktadır.

İstisna: İflas halinde alacaklılar gayrimenkulün pazarlık yoluyla satılmasına karar verebilir.