287 Adet İlan
 • Bina tesisatlarının yenileme işleri yaptırılacaktır
   
  Ankara / Çankaya - MSB. ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI/KİRAZLIDERE
  • Bina tesisatlarının yenileme işleri yaptırılacaktır
    
   MSB. ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI/KİRAZLIDERE - Ankara / Çankaya
   BİK İlan No Şehir
   ILN01121100 Ankara / Çankaya
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2020/31077
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   Yalnız 1 Kalem. Soğuk Su, Sıcak Su ve Sirkülasyon Tesisatlarının Yenilenmesi. 1-İNŞAAT İMALATI % 3,0 2-MEKANİK İMALATI % 97,0 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   İşin Yapılacağı Yer
   Çankaya/ANKARA
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   11.02.2020 10:00
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Yapım İşi
 • Aile SAğlığı Merkezi (ASM) onarım işleri yaptırılacaktır
   
  Kastamonu - KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
  • Aile SAğlığı Merkezi (ASM) onarım işleri yaptırılacaktır
    
   KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - Kastamonu
   BİK İlan No Şehir
   ILN01121105 Kastamonu
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2020/16556
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   1 ADET YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   İşin Yapılacağı Yer
   KASTAMONU İLİ ESENTEPE MAHALLESİ
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   04.02.2020 10:30
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Yapım İşi
 • Bina yıkım işi yaptırılacaktır
   
  Kayseri / Melikgazi - MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • Bina yıkım işi yaptırılacaktır
    
   MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kayseri / Melikgazi
   BİK İlan No Şehir
   ILN01120918 Kayseri / Melikgazi
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2020/37371
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   67 ADET YAPININ YIKILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   20.02.2020 10:00
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   HUNAT MAH. NUHNACİ YAZGAN CAD. NO:34 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.KAT KAYSERİ
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Yapım İşi
 • Enerji nakil hattı yaptırılacaktır
   
  Konya - MEDAŞ MERAM ELEK. DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Park inşaatı ve peyzaj düzenleme işleri yaptırılacaktır
   
  İstanbul - PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • Park inşaatı ve peyzaj düzenleme işleri yaptırılacaktır
    
   PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI - İstanbul
   BİK İlan No Şehir
   ILN01121658 İstanbul
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2020/35903
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   2020/35903 1-İdarenin a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2165851100 - 2165851495 c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı :437 KALEM İLE TAMİR, TADİLAT, PEYZAJ DÜZENLEME VE PARK YAPIMI YAPIM (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.) b) Yapılacağı yer : Pendik İlçesi c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Bora Sokak No:5 b) Tarihi ve saati : 17.02.2020 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ANA EKİPMAN LİSTESİ Sıra Ekipman cinsi ve özellikleri Gereken minimum adet
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   17.02.2020 10:00
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   Esenler Mah. Bora Sokak No:5
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Yapım İşi
 • Park ve meydanlardaki aydınlatmaların bakım ve onarımı yaptırılacaktır
   
  İstanbul / Fatih - FATİH BELEDİYE BŞK.
  • Park ve meydanlardaki aydınlatmaların bakım ve onarımı yaptırılacaktır
    
   FATİH BELEDİYE BŞK. - İstanbul / Fatih
   BİK İlan No Şehir
   ILN01121538 İstanbul / Fatih
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2020/41558
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   230 adet Park, Yeşil Alan Ve Meydan Aydınlatmalarının Bakım, Onarımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   10.02.2020 09:30
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   Fatih Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü AKSARAY MAH. YENIKAPI KUMSALI SOK. 104 AKSARAY - FATİH / İSTANBUL
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Yapım İşi
 • Kara yolu işleri yaptırılacaktır
   
  Bursa / Osmangazi - OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • Kara yolu işleri yaptırılacaktır
    
   OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Bursa / Osmangazi
   BİK İlan No Şehir
   ILN01121523 Bursa / Osmangazi
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2020/29054
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   Hocaalizade Mah. Kocanaip Mah. Mollafenari Mah. Pınarbaşı Mah. Kuruçeşme Mah. Muradiye Mah. Yahşibey Mah. Maksem Mahalleleri ve muhtelif yerlerde Bordür, Tretuvar, İstinat Duvarı, Beton Yol ve Yapım işi. 15 Kalem. Birim Fiyat. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   İşin Yapılacağı Yer
   Osmangazi İlçesi
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   11.02.2020 10:00
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   S.Garaj Mah. U.Hasan Bulv. No: 10 Osmangazi/BURSA
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Yapım İşi