Resmi İlan ve Reklamlar Yönetmeliği’nde yeni düzenleme yapıldı

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 48, 63, 66, 76, 79 ve 84 üncü Maddeleri değiştirildi.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 20 Eyül 2018 tarihinde yapılan olağanüstü toplantısında, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 48, 63, 66, 76, 79 ve 84 üncü maddelerinin değiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Harici kaynaklar tarafından 2018 yılı Temmuz ayında ülkemiz ekonomisine karşı başlatılan spekülatif hareketlerle dolar ve avroda öngörülmeyen bir yükseliş yaşanmıştır.

Oluşan bu olumsuz tablo karşısında yüksek tirajlara sahip yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan yaygın süreli yayınlar üretim maliyetlerini düşürme adına imkânlar ölçüsünde sayfa sayılarını (yüzölçümü) azaltma yoluna giderken, yerel gazeteler bu yöntemin yanı sıra mevzuatın tanımış olduğu istisnadan yararlanmak suretiyle haftanın bir günü (genellikle Pazar günleri) yayınlanmamaya başlamışlardır.

Dolayısıyla resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin sözü edilen üretim maliyetlerinin tamamına yakınını teşkil eden kâğıt, kalıp, mürekkep, film ve kimyasallar gibi sarf malzemelerinin girdilerinde tasarruf etmelerine olanak sağlanması noktasında Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleriyle aranılan vecibelerden asgari fiili satış adetleri ile asgari yüz ölçümü miktarlarının makul oranlarda düşürülmesi, yapılacak bu düzenleme bağlamında gazetelerin yayın yerinin dışında da basılmasına cevaz veren Yönetmelikteki fiili satış ile yüz ölçümü miktarına dair asgari şartların da yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı öngörülmüştür.

Bu gelişmeler dikkate alınarak, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin dizgi-tertip ve baskı esaslarını düzenleyen 48’inci maddesinin beşinci fıkrası, Kurumumuz ve ilgili valiliklerin görev alanlarındaki yayın yerleri itibarıyla asgari fiili satış adetlerinin düzenlendiği 66 ve 79’uncu maddelerinin birinci fıkraları ile benzer şekilde aynı Yönetmeliğin asgari yüz ölçümü miktarlarının düzenlendiği 63’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 76’ncı maddesinin birinci fıkrası ve 84’üncü maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2018 tarihli olağanüstü toplantısında karar verilmiştir.

Yeni düzenlemeye göre;

 

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bin” ibaresi “sekiz yüz”, “2,25” ibaresi “1,50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1,50” ibaresi “1,12”, ikinci fıkrasında yer alan “2,25” ibaresi “1,50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “beş bin” ibaresi “dört bin”, (b) bendinde yer alan “üç bin” ibaresi “iki bin dört yüz”, (c) bendinde yer alan “beş yüz” ibaresi “dört yüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1,12” ibaresi “0,90” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yüz elliden” ibaresi “iki yüz”, “yüzden” ibaresi “seksenden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “0,75” ibaresi “0,60” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180928-3.htm

Duyuru Tarihi: 28 September 2018 03:27