BİK Genel Kurulu üye seçimi için takvim açıklandı

Basın İlan Kurumu’nun 2019 Şubat ayındaki seçimli Genel Kurulu için boşalan üye seçimleriyle ilgili başvuru şartları ve takvimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama aşağıdadır;

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda yer alacak, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilcinin seçimi, aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde 2019 Yılı Ocak ayı içerisinde Kurumumuzca düzenlenecek toplantıda gerçekleştirilecek.

Söz konusu temsilciler Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 3. Maddesi uyarınca, Basın İlan Kurumu mevzuatı çerçevesinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kullanmak için bekleme süresinde olan tüm gazete sahiplerinin katılımı ile belirlenmektedir.

Başkanlığımız başta Basın İlan Kurumu ve Valilikler ile gerekli yazışmaları yaparak yurt çapında oy kullanma hakkını haiz gazetelerin listesini hazırlama faaliyetlerini yürütmektedir. Oy kullanma hakkını haiz gazete sahipleri listesi ayrıca yapılacak bir ilan ile duyurulacak ve hak sahiplerine seçime katılmaları için gerekli tebligat gönderilecektir. Duyurunun akabinde itiraz aşaması başlatılacak, itirazların değerlendirilmesinin ardından kesin liste ilan edilecektir. Kesin listede yer almayan gazete sahiplerinin herhangi bir şekilde oy kullanması söz konusu olmayacaktır.

Asil olarak oy kullanacakların gönderilen davet yazılarına ilişkin herhangi bir işlem yapmaları gerekmemektedir.

Gönderilen davet yazıları üzerine ilgililer, vekâleten oy kullanacaklar ise noter onaylı vekâletnameyi en geç seçim takviminde belirtilen tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir. Gerekli belgeyi süresinde ulaştırmayanların vekâleten oy kullanmaları mümkün olmayacaktır. Bir gazete sahibi sadece bir kişiyi vekil tayin edebilme hakkına sahiptir. Bir kişi de sadece bir kişinin vekili olabilecektir. Bir gazete sahibinin birden fazla vekâlet vermesi durumunda verilen vekâletlerin tümü geçersiz sayılacaktır.

Gazete sahipleri oy kullanma hakkı olan başka bir gazete sahibini veya adli sicil kaydı/adli sicil arşiv kaydı bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birisini vekil olarak tayin edebilecektir. Ancak, kamu görevlilerine vekâlet verilemeyecektir. Vekiller resmi kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, basın kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile oy kullanma işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

Oy kullanma hakkını haiz gazete sahipleri veya temsilcileri (tüzel kişilerde), bizzat veya vekil aracılığı ile oy kullanabilecektir. Bizzat oy kullanacak olanlar seçim günü, seçim salonunda görevli personele oy kullanma hakkını haiz gazete sahiplerinin kesin listesinde yer aldıklarını resmi kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, basın kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile ispat etmek suretiyle oy kullanma işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

Seçim günü toplantı ve oy kullanma mahallerine Kurumumuz tarafından hazırlanarak ilgililere dağıtılacak olan kartlarla giriş yapılabilecek, bunun haricindeki girişlere izin verilmeyecektir.

Kullanılacak oyların geçerli olabilmesi için oy kullanacak kişilerin pusuladaki adaylardan en fazla 3 tanesini işaretlemeleri gerekmektedir. 3’ten az adayın işaretlenmesi oyun geçerliliğine etki etmeyecekken, 3’ten fazla adayın işaretlenmesi durumunda oy geçersiz sayılacaktır. Aynı bölgeden birden fazla aday bulunması halinde sadece bir tanesine oy verilebilecektir.

Seçimlerde oy kullanma hakkı olan gazete sahipleri, adaylık için seçim takviminde belirtilen tarihlerde başvurabilecektir. Adaylık başvuruları ıslak imzalı bir dilekçenin bizzat ya da iadeli taahhütlü posta ile Başkanlığımıza ulaştırılması yoluyla yapılacaktır. Başvuru tarihi olarak, dilekçenin Başkanlığımız evrak birimine geldiği gün kabul edilecektir.

Seçmen ve aday listelerine itirazlar yazılı olarak yapılacaktır. Süre kaybını önlemek bakımından yazının Kurumumuzun 0312 473-64-76 numaralı faks numarasına fakslanmasının ardından APS ile postaya verilmesi veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Seçimlere esas alınacak olan belgelerde tahrifat veya usulsüzlük yapanlar ile seçimin güvenliğini tehlikeye düşürecek fiillerde bulunanlar hakkında adli merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

BASIN VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BASIN İLAN KURUMU GENEL KURULUNA ÜYE SEÇİMLERİ HAZIRLIK TAKVİMİ
TARİH OLAY
20.12.2018 Oy hakkı olan gazetelerin ilan edilmesi
20-21.12.2018 Oy hakkı olan gazete listelerine itiraz süresi
24.12.2018 Oy kullanacak kişilerin kesin listesinin açıklanması
18.01.2019 Vekâleten oy kullanacakların vekâletlerinin ulaştırılmasının sona ermesi
25.01.2019 Kesinleşen seçmen listelerinin açıklanması
30-31.01.2019 Seçim

 

ADAY BAŞVURULARININ ALINMASI
TARİH OLAY
02.01.2019 Adaylık başvurularının alınmaya başlanması
08.01.2019 Adaylık başvurularının sona ermesi
10.01.2019 Adayların ilan edilmesi
10-14.01.2019 Adaylığa itiraz edilmesi
16.01.2019 Kesin aday listesinin ilan edilmesi
Duyuru Tarihi: 21 December 2018 09:22