BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa'da lastik tekeri ihale ile satılacaktır

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909982
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE BURSA 10.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2013, 2014 ve 2015 yılları arasında satın alınan Muhtelif Tip ve Ebatlarda 54 Adet Lastik Tekerin Satılması İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (BUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Genel Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı 2013, 2014 ve 2015 yılları arasında satın alınan Muhtelif Tip ve Ebatlarda 54 Adet Lastik Tekerin Satılması İşi BUSKİ İhale Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi 17/12/2018 Pazartesi günü Saat 11:00’ de Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.

S.N. TİPİ/EBATI ADET TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
1 Muhtelif Tip ve Ebatlarda 54 28.300,00 TL 849,00 TL


Satış listesinde yer alan 54 adet lastik teker açık teklif artırma usulü ile ihale edilecektir.
İhale dokümanı Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir veya KDV dahil 100,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge veya kimlik belgesi (nüfus kâğıdı veya nüfus cüzdan örneği),
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,
4- Geçici teminatın Genel Müdürlüğümüz Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uludağ Ticari Şubesinin TR 2800 0120 0962 8000 4500 0001 IBAN no.lu hesabına yatırıldığını gösteren belge veya geçici teminat yerine geçen diğer belgeler;
5- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),
6- Ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.) ve (3.) maddelere göre temin edecekleri belgeler,

İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir, ilan olunur.


ADRES : TELEFON: 0-224-2702426/2830/2834/2897
BUSKİ Genel Müdürlüğü
Acemler/BURSA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR