BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

Araç lastiği satın alınacaktır

BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00824024
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

URFANATİK 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/299349
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
235/75R17.5 DIŞ LASTİK 220 Adet 265/70/19.5 DIŞ LASTİK 270 Adet 215/75R17.5 DIŞ LASTİK 450 Adet 275/70/22.5 DIŞ LASTİK 550 Adet TOPLAM 1.490 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.07.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HAMİDİYE MAH. A.KADİR KARAHAN CAD. 275.SOK. DSİ PARKI İÇİ HALİLİYE-ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

BELSAN İMAR İNŞAAT G IDA SAN.VE TİC. A.Ş.

ARAÇ LASTİK ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/299349

1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mahallesi A.Kadir Karahan Cad. 275. Sok. 63100 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143135556 - 4143125389
c) Elektronik Posta Adresi : belsan@belsan.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 235/75R17.5 DIŞ LASTİK 220 Adet 265/70/19.5 DIŞ LASTİK 270 Adet 215/75R17.5 DIŞ LASTİK 450 Adet 275/70/22.5 DIŞ LASTİK 550 Adet TOPLAM 1.490 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Paşabağı Mah. 720.Sok. No:13 Haliliye-ŞANLIURFA-Belsan Otobüs Garajı & Müze Otoparkı Altı Belsan Deposu
c) Teslim tarihi : Teslimat sözleşmeden sonra işe başlanacak olup 1 yıl içerisinde peyder pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HAMİDİYE MAH. A.KADİR KARAHAN CAD. 275.SOK. DSİ PARKI İÇİ HALİLİYE-ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 06.07.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İSTEKLİLER TEKNİK ŞARTNAMEDE BAHSEDİLEN VE GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ OLAN STANDARDLARA SAHİP OLDUKLARINI BELGELEYEN EVRAKLARI İHALE DOSYASINDA SUNMAK ZORUNDADIRLAR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekli katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı www.ekap.gov.tr ve Belsan A.Ş. İhale ve Satınalma Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 550 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR280001002266524836935002 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAMİDİYE MAH. A.KADİR KARAHAN CAD. 275.SOK. DSİ PARKI İÇİ HALİLİYE-ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR