MALATYA BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA İNŞAAT

Yolcu taşımacılığı hat kullanma hakkı kiraya verilecektir

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA İNŞAAT

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ERHAÇ HAVALİMANI – ŞEHİR MERKEZİ ARASINDA YAPILACAK YOLCU TAŞIMACILIĞI HAT KULLANMA HAKKININ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MOTAŞ Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MOTAŞ A.Ş İHALE İLANI

  1. İşletme hakkı Malatya Büyükşehir Belediyesi Motaş A.Ş’ye ait olan, Malatya İli, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçesinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, Hizmet işi kiralama ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte şirketimiz binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, ihale komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
  2. İhale edilecek işin güzergahı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. İhaleye çıkarılan hizmet işi ile ilişkin ihale şartnamesini 1.500,00TL dosya bedeli ödeyerek ,Motaş A.Ş. Sözleşmeler Şefliğinden alınabilir.
  4. İhaleye katılmak isteyenlerin;

3.1 – İhaleye Girebilmek için İsteklinin:
A) Nüfus cüzdan sureti ve kimlik fotokopisi (Gerçek kişiler için) ile Kanuni İkametgâh belgesi,
B) İhale ilinde tebligat için kullanılacak adres,
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde alınmış belge.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde bulunanlar bu ihaleye teklif veremezler.
D) İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na onaylanmış olması gereklidir.)
F) Bu şartnamenin 6.maddesine göre düzenlenecek Geçici Teminat belgesi
G) İhaleye iştirak edecek firmaların bağlı oldukları Vergi Dairesinden cari yıl veya ihale tarihinden önceki son 1 yıl içerisinde alacakları Vergi Mükellefi Olduklarını Belirten belge veya tasdikli sureti,
H) İhaleyle ilgili şartnamenin alındığına dair makbuz,
I) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak).
İ)2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.
J) İhale Şartnamesini ve tüm eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair yazılı taahhüt belgesi vermesi gereklidir.
K) İşin uzmanlık gerektirmesi sebebiyle aktif olarak Havaalanına kombine toplu taşıma hizmetini son 5 yıldır aktif olarak yaptığını gösterir belge (İlgili ve yetkili resmi kurumdan alınmış) olucaktır.
L)Araç Teknik Şartnamesi,Çalşıma Prensiplerine Ait Özel Şartname,Genel Şartname ,Güzergah ve Ücret Teknik Şartnamesi İhale Dosyası ile beraber Motaş A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeler Şefliğinden dosya bedeli ödenerek temin edilebilir..Araçlar başlangıçta 0-9 yaş aralığında olucaktır. Araçlar ilgili mevzuat,genelge,yönetmelik vb. yasal prosedürlere uymak zorundadır.Araç ile ilgili teknik şartnamede belirtilmeyen nitelikler ilgili kanun,genelge,tebliğ,yönetmeliklerde belirtilen hususlara uygun olacaktır.Yüklenici her şartta araçların ilgili kanun,genelge,tebliğ,yönetmelik vb. yasal prosedürlere uygun halde çalıştıracağını kabul ve taahhüt eder.
Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.

  1. İhaleye katılacak olanlar hizmet işi ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Motaş A.Ş. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü Muhasebe biriminden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
  2. Malatya Büyükşehir Belediyesi Motaş A.Ş Yönetim Kurulu bahse konu hizmet işine ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
SIRA NO İşin Adı Güzergah İhale işinin
Süresi
İhalede
Çalıştırılacak araç sayısı
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KDV HARİÇ TAHMİN EDİLEN BEDEL İHALE TARİH VE SAATİ
1 ERHAÇ HAVALİMANI – ŞEHİR MERKEZİ ARASINDA YAPILACAK YOLCU TAŞIMACILIĞI HAT KULLANMA HAKKININ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ’NE Çöşnük Kavşağı/
Erhaç Havaalanı
10 Yıl 1 adet 14-17 koltuk sayılı.
2 adet 26-35 koltuk sayılı.
1 adet 46-55 koltuk sayılı otobüs
15.100,00 TL 503.000,00TL


22.01.2019

15:30


İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR