ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Toplu taşıma hattı kiraya verilecektir

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
HASANOĞLAN – ELMADAĞ HATTININ 13 (ONÜÇ) ADET ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HASANOĞLAN VEYA ELMADAĞ İLÇESİNDE KURULU TAŞIMA BİRLİĞİ VEYA KOOPERATİFLERİNE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.07.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
26.07.2018 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ
(EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
HASANOĞLAN – ELMADAĞ HATTININ 13 (ONÜÇ) ADET
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
HASANOĞLAN VEYA ELMADAĞ İLÇESİNDE KURULU TAŞIMA BİRLİĞİ VEYA KOOPERATİFLERİNE
KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.

1-Kuruluşumuzca, Hasanoğlan-Elmadağ hattının 13(onüç) adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere kiraya verilmesi işinin ihalesi 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
2-Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 100,00.- TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4.Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü’ nden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.
3-İhale 26.07.2018 tarihinde Perşembe günü saat:11.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 26.07.2018 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrakına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.
4-13 (onüç) adet aracın tamamı için hattın 1 (bir) yıllık kiralama muhammen bedeli 10.400 TL. (%18 KDV hariç) olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında (312 TL.) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.
5-İsteklilerden ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır;
a)İsteklinin Hasanoğlan veya Elmadağ ilçesinde kurulmuş, taşıma birlik veya kooperatif adres beyanının olması,
b)Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması,
c)İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) dosyasına eklenmesi,
ç) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
d) İhale ve işletme şartnamesi alındı makbuzu ile İhale ve işletme şartnamesinin istekli tarafından imzalanarak teklif zarfında sunulması,
e) İsteklilerin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi,
6-İstekliler tekliflerini ihale şartnamesine göre 1 (bir) yıllık KDV hariç olarak vereceklerdir. İhaleye çıkılan hattaki toplam 13 (onüç) adet araç sayısı üzerinden tamamına toplu teklif verilmesi gerekmektedir.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR