KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Toplu taşıma hatları ihale usulüyle kiraya verilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
836 Bağırganlı – Beylerbeyi – Çerçili – İzmit 2 adet,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.06.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
25.06.2019 12:00 K.B.B.Encümen Şube Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binası adresindeki Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15. Maddesinin (p) bendinin verdiği yetkilere dayanarak 07.05.2015 tarih ve 95 sayılı Ukome Kararı, 13.07.2017 tarih ve 398 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ve 12.06.2019 tarih ve 431 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı gereğince; 836 Bağırganlı – Beylerbeyi – Çerçili – İzmit 2 adet, toplu taşıma hattını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına ihale ederek kiraya verecektir.

2) İhale 26.06.2019 Çarşamba günü saat 10:30’ da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binası adresindeki Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3) Kocaeli Büyükşehir toplu taşıma hatlarında daha önce çıkılan ihalelerde, ihaleyi kazandığı halde sözleşme yapmayarak teminatı gelir kaydedilenler ve bunların birinci derece yakınları vukuatlı nüfus kaydına göre (usul ve für’ u) ihaleye katılamazlar.

4) İhalenin muhammen bedeli ve geçici teminatı;
10 Yıllık Geçici
Kiralanan Kira Bedeli Teminat
Bağırganlı-Beylerbeyi-Çerçili-İzmit 45.000,00.TL+KDV 1.350,00.TL

5) Geçici teminat Banka Teminat Mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.
6) İhaleye katılabilmek için bir dilekçe ve ekinde;
A) Adres Beyanı
B) Nüfus Kayıt Örneği
C) İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli;
a) Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
Ç) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait C/a ve C/b maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.
D) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri
E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ve sözleşmeye ekli olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile Ortak Girişimi Temsile Yetki (Noter Onaylı) Belgesi
F) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu Yoktur Belgesi”
G) Geçici Teminatın İhaleden Önce Yatırıldığına Dair Makbuz
H) 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılmama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Belge
I) İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu
İ) Teknik ve İdari Şartnamenin Okunup Aynen Kabul Edildiğine Dair Onaylı Aslı
J) Teklif Mektubu gereklidir.
7) İhaleye ait şartname 150,00.-(Yüzelli) TL. bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
8) İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9) İhale iştirakçileri bizzat yada kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.
10) Teklifler 25 Haziran 2019 Salı günü saat 12.00’ a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü' ne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit-Kocaeli adresine) teslim edilecektir.
İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR