BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Toplu taşıma faaliyetinde kullanılmak üzere otobüs kiralanacaktır

BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde 10 yıl süreli, 85 adet belediye tipi toplu taşıma otobüsü ile gelir paylaşımı esasına göre yolcu taşınması ve ücret toplanması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk   Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/ Burulaş Akademi Eğitim Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPLU TAŞIMA FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE OTOBÜS KİRALANMASI

1-İdarenin
a) Adı :BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM
İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi :BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk
Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA
c) Telefon ve faks numarası :Tel: 0(224) 452 52 44 Fax: 0(224) 452 52 43
d) Elektronik posta adresi (varsa) :burulas@burulas.com.tr
2- İşin
a) Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde 10 yıl süreli, 85 adet belediye tipi toplu taşıma otobüsü ile gelir paylaşımı esasına göre yolcu taşınması ve ücret toplanması işi
( km bazlı ödeme yapılacaktır )
b) Yapılacağı yer : Bursa mücavir alan sınırları içerisinde İdare’ nin belirteceği güzergahlarda
c) İşin süresi
d) Muhammen Bedel


e) İhale usulü
: 10 yıl + 2 yıl ( son 2 yıl şarta bağlanmıştır )
: Km başına tespit edilen muhammen bedel 6,312 TL + KDV’ dir.
İşin süresince ön görülen garanti km = 93.075.000 km
Toplam muhammen bedel = 587.489.400,00 TL + KDV
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a Maddesince Kapalı teklif usulü akabinde açık eksiltme şeklinde olacaktır.
3- Teklifin
a) Sunulacağı yer : BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/ Satınalma Müdürlüğü
b) İhale ve son teklif sunma tarihi,

c) İhale yeri
: 18/12/2019 Çarşamba günü saat; 10:30

: BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk
Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/ Burulaş Akademi Eğitim Salonu


4- Madde: TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.


b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;


1) Gerçek kişi olması halinde, şartnameye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,


2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından şartnameye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.


c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;


1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


d) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu.


e) Geçici Teminat; Teklif edilen bedelin % 3 ü tutarında teminat sağlanacaktır. Nakdi teminatlar İdarenin Vakıflar Bankası TR 75 0001 5001 5800 7281 413008 no lu hesabına yatırılmalıdır.


f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesi


g) Şartname dokümanının satın alındığına dair belge.


h) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, vekaletname ve vekilin imza sirküsü ( noter onaylı )


ı) İsteklinin, SGK ve Vergi Borcu bulunmadığına dair ilgili mercilerden, ihale tarihinden en çok 1 ay öncesine kadar alınmış evraklar


i) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya İstekli’ nin kaşe ve imzası


j) Burulaş Mali İşler Müdürlüğü’ n den ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ nden ihale ilan tarihinden sonra alınmış İdare’ ye vadesi geçmiş borcu yoktur yazıları

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

  • Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.

  • İşletim süresi için işin tamamına teklif verilecektir.

  • Teklif geçerlik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır.

  • Teklif verilecek ihaleye ait ihale dokümanı BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. Akpınar Cad. no: 6/1 16265 Nilüfer/BURSA adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL karşılığı aynı adresteki Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

  • Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  • Muhammen bedelin üstündeki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • İdare; İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR