BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.

Ticari hat kiraya verilecektir

BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00833061
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEMOKRAT 10.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Badavut-Sarımsaklı-Ayvalık eski garaj güzergahında çalıştırılmak üzere, 6 adet 5-7 metre arası büyüklükte, 0-5 yaş, klimalı, kameralı, validatörlü, engelli uyumlu araç ile 60 (Altmış) ay süreyle
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Paşaalanı Mah. Terminal Cad. No:12/B/ 250-241 Karesi/BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.'DEN
İHALE İLANI


Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen, Badavut-Sarımsaklı-Ayvalık eski garaj güzergahında çalıştırılmak üzere, 6 adet 5-7 metre arası büyüklükte, 0-5 yaş, klimalı, kameralı, validatörlü, engelli uyumlu araç ile 60 (Altmış) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.

1) İdarenin
a) Adı : Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.
b) Adres : Paşaalanı Mh. Terminal Cd. No:12/B 250-241 KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve Faks : Tel: 444 28 30 Faks:0266 246 21 68

2) İhale Adı:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş Özel Toplu Taşıma Aracı İşletilmesi İşi
3) İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Badavut-Sarımsaklı-Ayvalık eski garaj güzergahında çalıştırılmak üzere, 6 adet 5-7 metre arası büyüklükte, 0-5 yaş, klimalı, kameralı, validatörlü, engelli uyumlu araç ile 60 (Altmış) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.


Güzergahlar:

Badavut-Sarımsaklı-Ayvalık eski garaj güzergahı (5-7 metre)
4) İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Paşaalanı Mah. Terminal Cad. No:12/B/ 250-241 Karesi/BALIKESİR

b) Tarihi ve Saati :

Araç 1 : 16.07.2018 Pazartesi Günü Saat 10:00 ‘de (5-7 metre)

Araç 2 : 16.07.2018 Pazartesi Günü Saat 10:20 ‘de (5-7 metre)

Araç 3 : 16.07.2018 Pazartesi Günü Saat 10:40 ‘da (5-7 metre)

Araç 4 : 16.07.2018 Pazartesi Günü Saat 11:00 ‘de (5-7 metre)

Araç 5 : 16.07.2018 Pazartesi Günü Saat 11:20 ‘de(5-7 metre)

Araç 6 : 16.07.2018 Pazartesi Günü Saat 11:40 ‘de (5-7 metre)c) İhale Usulü :2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. md. gereği açık teklif usulü
5) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

5.1.İhale konusu işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 56.607,20 TL.dir. Teklifler, araca takılacak validatör üzerinden elde edilecek gelirden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı ve KDV hariç 2.500,00TL sabit bedel üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 7 olup teklifler KDV hariç 2.500,00TL sabit bedel + yüzde 7’in altında olamaz.
5.2. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3'ü olan 1.698,22 TL dir.
Her araç için ayrı ayrı ihale yapılacağından 1 araç için verilecek teklifler muhammen bedelin altında olamaz.

6)İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresinin yazılı olduğu ıslak imzalı (tüzel kişilik ise kaşe ve ıslak imzalı) belge,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminata dair belge
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname
g) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,
h) Vergi Dairesi'nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair mükellefiyetlik belgesi,
ı) İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesinde alınmış Vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesinde alınmış olan Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge,
j) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
k) İsteklinin iş.ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 6. Maddenin (a), (b), (c), (e), (f), (h), (ı), (i),(l), (n), (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi ve (g) maddesinin tüm ortaklar tarafından imzalanması zorunludur.(d) ve (m) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir.
l) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden alınan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
m) İhale doküman bedelinin, ödendiği ve dokümanların idareden teslim alındığına dair belgelerin aslı.
n) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan herhangi bir büyükşehirde toplu taşıma işi yapmış olduğuna dair ilgili Büyükşehirden alınacak yazı,
o) İsteklinin daha önce taşımacılık yaptığını gösterir belge


7) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Paşaalanı mh.Terminal Cd. No:12/B/250-241 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan idareden 250,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.
8)Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:
Başvuru Dosyaları 13.07.2018 Cuma Günü saat 17:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Paşaalanı Mh.Terminal Cd. No:12/B/250-241 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan İdareye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR