HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi işletmeciliğinin kiralanması işi ihale edilecektir

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No:2 Belediye Encümen Salonu Antakya/Hatay adresinde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN REYHANLI İLÇESİ VE DEFNE İLÇESİNDE TOPLAM 16(ON ALTI) ADET TAKSİ İŞLETMECİLİĞİNİN AYRI AYRI İHALE EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

1-) İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
a-) Hatay Büyükşehir Belediyesi (İdare) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 17/05/2018 tarih ve 2018-125 sayılı kararına istinaden Defne İlçesi Harbiye Taksi Durağında 8(sekiz) adet, 19/07/2018 tarih ve 2018-170 sayılı kararına istinaden Reyhanlı İlçesi Hastane Taksi Durağında 8(sekiz) adet işletme hakkı verilecek toplam 16 (on altı) adet taksi işletmeciliğinin ayrı ayrı 36 ay süre ile kiralanması,
b-) İdare tarafından, ihale sonucunda Defne İlçesi Harbiye Taksi Durağında 8(sekiz) adet, Reyhanlı İlçesi Devlet Hastanesi Taksi Durağında 8 (sekiz) adet işletme hakkı uhdesinde kalan kiracıya/kiracılara, toplam 16 (on altı) adet taksi işletmeciliği hakkı ayrı ayrı verilecektir.
c-) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
ç-) İdare tarafından düzenlenecek “Tahsis Belgesi” alındıktan sonra, Trafik Şube Müdürlüğüne gerekli başvurular yapılacak ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından istenilen belgeler tamamlandıktan sonra kiracıya “Çalışma İzin Belgesi” düzenlendikten sonra yolcu taşıma faaliyetine başlanılacaktır. Süre, işe başlanılmasından itibaren 36 (Otuzaltı) aydır. Süre bitiminde yüklenicilerin hakları sona erer, idare uygun görürse “T” plakalar yeniden ihale edilir.
d), Defne ilçesi Harbiye Taksi Durağında bir adet taksi işletmeciliğinin 36 (Otuzaltı) aylık işletme hakkı ihaleye çıkış kira bedeli 8.091,00 TL (sekizbindoksanbirlira) )+ % 18 KDV,
Reyhanlı İlçesi Devlet Hastanesi Taksi Durağında bir adet taksi işletmeciliğinin 36 (Otuzaltı) aylık işletme hakkı ihaleye çıkış kira bedeli 7.056,00 TL (yedibinellialtılira)+ % 18 KDV’ dir. İhale bedeli ihale kararı kiracıya tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içinde İdarenin T.C. Vakıfbank TR18 0001 5001 5800 7283 2292 92 İban numarasına yatırılacaktır
e) Bu sözleşmeye dayalı olarak mevcut ve yeniden doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç ve noter masrafları kiracıya aittir.
Söz konusu ticari taksinin işletilmesi safhasında veya öncesi hallerde, ilgili kurumlardan alınması gereken izinleri kiracı alacaktır.
Alınması gereken her türlü izin, ruhsat, vb. belgeler ve bu belgelere ait giderler kiracıya aittir.
Taksi durak kabini ile ilgili iş ve giderler durak üyeleri tarafından karşılanacaktır. Kurulacak olan durağın ve bünyesinde çalışacak olan “T” plakaların mülkiyeti idareye aittir.
e-) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2-) İHALE ŞARTNAMESİ VE BEDELİ:
Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ulaşım Dairesi Başkanlığı Antakya/Hatay adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi istekliler, şartname ve eklerini, İdarenin TR 5001 5800 7283 2292 92 nolu iban numarasına 150,00 (yüzelli) TL yatırarak, bedelin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu ibraz ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Saraycık Mah. Çevreyolu Cad. No:2) Antakya/Hatay adresinden temin edebilirler.
3-) GEÇİCİ TEMİNAT –KESİN TEMİNAT TUTARI:

Durak Adı Geçici Teminat Tutarı Adres
Harbiye Taksi Durağı 1.618,00 TL Harbiye Mahallesi Grand Boğaziçi Otel Civarı
Devlet Hastanesi Taksi Durağı 1.411,20 TL Reyhanlı İlçesi Devlet Hastanesi Civarı


İhalenin toplam 16 (on altı) adet taksi işletmeciliği için geçici teminat tutarı yukarda belirtilmiş olup, kesin teminat ihale bedelinin %6 oranında talep edilecektir. Bu rakamdan daha az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Katılımcı yatırmış olduğu geçici 1(bir) adet teminat ile ihaleye çıkartılan 1(bir) taksi işletmeciliği ihalesine katılabilir. Bir istekli katılmak istediği her taksi işletmeciliği ihalesi için ayrı ayrı geçici teminat yatırılacak olup makbuzda numarası belirtilecektir.
Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden oluşacaktır.
Geçici teminat tutarı, Türk Lirası olarak İdarenin TR18 0001 5001 5800 7283 2292 92 nolu iban numarasına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu(ihale süresince geçerli olabilir) ya da devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak da verilebilir.
4-) İHALE YERİ, SAATİ VE İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
a-) İhale, Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No:2 Belediye Encümen Salonu Antakya/Hatay adresinde yapılacaktır.
b-) İhale, aşağıdaki takvime göre yapılacaktır:

İhale Adı Taksi İşleteciliği No İhale Tarihi İhale Saati
Reyhanlı İlçesi Devlet Hastanesi Taksi Durağı İhalesi 1-2-3-4-5-6-7-8 18.09.2018 14:00
Harbiye Taksi Durağı İhalesi 1-2-3-4-5-6-7-8
18.09.2018
15:00


c-) İhaleye katılacak tüzel kişi istekliler, talep edilen belgeleri içeren zarflarını Hatay Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Saraycık Mah. Çevreyolu Cad. No:2) Antakya/Hatay adresine ihale günü ve saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

5-) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinin 1.fıkrasında yazılı kimseler ile ihalelere katılmaktan sürekli yasaklananlar bu ihaleye giremez. İhalelere katılma konusunda geçici süreli yasaklananlar ise ihale yasaklama süresi bitmiş ise bu ihaleye katılabilir. Bu yasaklara rağmen bu kişiler üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise ödemiş olduğu ihale bedeli gelir kaydedilir.
6-) İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
İstenilen Belgeler;
a1) Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin katılmak istedikleri her hat için ayrı ayrı dosya şeklinde tamamlanıp ihale saatinden önce Ulaşım Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişinin Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir ihale tarihinden en fazla 1 ay öncesinden alınmış Mesleki faaliyet Belgesi,
c) Gerçek kişi olması halinde; gerçek kişi, Esnaf Odasına ve Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı ise ihaleye ilişkin ihale tarihinden en fazla 1 ay öncesinden alınmış, Esnaf Odasına ve Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. Gerçek kişi Esnaf Odasına ve Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı değil ise Mesleki faaliyet belgesi istenilmez.
ç) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinden en fazla 1 ay öncesinden alınmış sicil tasdiknamesi,
d) Tüzel kişi adına, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Bu şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair belge,
ğ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,
i ) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,
j) Vergi durum bildiri belgesi,
k) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,
l) İhâle dosyasının idareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,
m) İdareye herhangi bir borcunun olmadığına dair belge,
2.2. İhale müracaatları şahsen yapılacak olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
2.3.Katılımcı yatırmış olduğu 1(bir) adet geçici teminat ile ihaleye çıkartılan 1 taksi işletmeciliği ihalesine katılabilir. Her taksi işletmeciliği için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekli olup hangi taksi işletmeciliği için ihaleye katıldığı makbuzda belirtilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen belgelerin uygunluğu ve evrakların eksiksiz olup olmadığı ihale günü ihale komisyon üyelerince kontrol edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR