AYDIN SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

Söke Ovası Sulama Birliği ihale ile kamyonet satacaktır

AYDIN SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Söke Ovası Sulama Birliği Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1-Birliğimize ait aşağıda özellikleri,ihale tarihi,muhammen bedeli belirtilmiş taşıtın satışı 08/03/2019 tarih ve 2019-009 nolu Başkanlık Kararı ile şartname hükümlerine göre 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihale edilecektir.

2-İhale;Söke Ovası Sulama Birliği Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda 01.04.2019 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3-Taşıtın muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki şekildedir.

SIRA CİNSİ ÇALIŞMA
SAATİ/KM
MODEL YILI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
1 4x2 Kamyonet-09SK957 432669 2001 7.500,00 TL 225,00 TL 01.04.2019 10:00

4-İhaleye katılabilmek için;08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,geçici teminat yatırmak şarttır.

5-İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar Birliğimiz veznesine yatırılacaktır.(İstekliler söz konusu taşıtın satışı ihalesine katılabilmek için satın alacağı taşıtın yukarıda belirtilen geçici teminat miktarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.)

6-İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.
-Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
-Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu(Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları)
-Nüfus cüzdanı sureti(Gerçek Kişiler için),Tüzel Kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri
-İkametgah Belgesi(Gerçek kişiler için).Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi zorunludur.
-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
-Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
İstekliler,teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi,ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla,2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

7-Şartname 50,00 TL karşılığında Birlik Muhasebe Servisinden temin edilir.

8-İhale ile ilgili her türlü noter,vergi,resim,harç,ilan ücreti,sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

9-İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi,komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir.
İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR