TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Servis plakası kiraya verilecektir

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00870722
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 03.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AVRUPA YAKASI 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Madde 1- Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2018 tarih ve 969 sayılı kararı ile kalkış noktası Ergene ilçesi olmak şartıyla, Ergene ilçesinde 40 adet Okul Servis Aracı (J Plaka) kullanım hakkı 10 (on) yıl süre ile aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedeli; yıllık (12 aylık) peşin olarak alınacak olup, kira artışı her yıl, TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir.
Madde 2- J Plakaların ilçesi, J plaka nosu, muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

İlçesi J Plaka Nosu Muhammen İhale Bedeli (Aylık) %3 Geçici
Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati
Ergene 1 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 10.00
Ergene 2 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 10.15
Ergene 3 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 10.30
Ergene 4 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 10.45
Ergene 5 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 11.00
Ergene 6 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 11.15
Ergene 7 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 11.30
Ergene 8 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 11.45
Ergene 9 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 13.00
Ergene 10 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 13.15
Ergene 11 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 13.30
Ergene 12 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 13.45
Ergene 13 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 14.00
Ergene 14 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 14.15
Ergene 15 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 14.30
Ergene 16 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 14.45
Ergene 17 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 15.00
Ergene 18 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 15.15
Ergene 19 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 15.30
Ergene 20 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 17.10.2018 15.45
İlçesi J Plaka Nosu Muhammen İhale Bedeli (Aylık) %3 Geçici
Teminatı

İhale Tarihi
İhale Saati
Ergene 21 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 10.00
Ergene 22 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 10.15
Ergene 23 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 10.30
Ergene 24 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 10.45
Ergene 25 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 11.00
Ergene 26 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 11.15
Ergene 27 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 11.30
Ergene 28 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 11.45
Ergene 29 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 13.00
Ergene 30 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 13.15
Ergene 31 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 13.30
Ergene 32 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 13.45
Ergene 33 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 14.00
Ergene 34 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 14.15
Ergene 35 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 14.30
Ergene 36 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 14.45
Ergene 37 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 15.00
Ergene 38 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 15.15
Ergene 39 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 15.30
Ergene 40 Nolu 165,00-TL 594,00-TL 18.10.2018 15.45

Plakalar tabloda numaralandırılmış olup asıl plakalar Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından sıradaki J plaka olarak tescil edilecektir.
Madde 3-İhaleye ait şartname istekliler tarafından mesai saatleri içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli 100,00-TL. olup, ihaleye katılacak olanların her ihale için ayrı ayrı şartname alması mecburidir. İhaleler, 17 Ekim 2018 Çarşamba ve 18 Ekim 2018 Perşembe günlerinde saat 10:00 da Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.
Madde 4- İhalelere katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 16 Ekim 2018 Salı günü mesai saati bitimine (17:00) kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4.1 Nüfus Cüzdan Sureti aslı ya da idarece onaylanmış sureti,
4.2 İsteklinin geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. ( İsteklilerin geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 16 Ekim 2018 Salı günü mesai saati bitimine (17:00) kadar dosyalarını teslim etmeleri zorunludur.)
4.3 İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi aslı ya da idarece onaylanmış sureti,

  1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi aslı, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname aslı ile noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış suretleri,
  2. İsteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge veya aslı idarece onaylanmış suretleri, (2018 Ekim ayına ait olacak),
  3. İsteklinin bağlı bulunduğu SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge veya aslı idarece onaylanmış suretleri, (2018 Ekim ayına ait olacak),
  4. Tebligat için Türkiye de adresini gösterir belge aslı (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.),
  5. a)Gerçek kişi olması halinde; Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti

b) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

  1. İsteklinin adli sicil kaydı aslı ya da idarece onaylanmış sureti, Adli Sicil Kaydı devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak, şartlarını haiz olması zorunludur,
  2. İsteklinin ihale neticesinde J Plaka almaya hak kazanması durumunda taşıtlarda aranacak şartlara uygun aracı sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günü içerisinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname aslı ya da idarece onaylanmış sureti, (Belirtilen süre içerisinde aranacak şartlara uygun araç bulundurulamazsa, kazanılan kullanım hakkı kaybedilir ve geçici teminat İdareye irat kaydedilir.)

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR