SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Selçuk Belediyesine ait 13 adet araç ve iş makinesi satılacaktır

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuk Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

SELÇUK BELEDİYESİNE AİT 13 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ SATIŞI İHALE İLANI


1-Belediyemize ait aşağıda yazılı listede nitelikleri, tahmini satış bedeli ve geçici teminatları belirtilen 13 (onüç) adet araç ve iş makineleri satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü artırma yoluyla ayrı, ayrı satılacaktır.

SIRA
NO
PLAKA CİNSİ MARKA VE TİPİ MODEL AÇIKLAMA FİİLİ DURUMU MUAMMEN BEDEL KDV HARİÇ GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL.) İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 35.LFV.03 KAMYON BMC 200/26 SDT FATİH 1995 DAMPERLİ (6*2) (TRF.ÇEK.
BELGELİ)
GAYRİ FAAL 9.000,00 270,00 12/12/2019
14:30
2 35.LBM.64 KAMYON BMC 162/25 FDT FATİH 1992 SU TANKERİ (6*2)(TRF.ÇEK.
BELGELİ)
GAYRİ FAAL 8.500,00 255,00 12/12/2019
14.40
3 35.LBM.63 KAMYON BMC 200/26 SDT FATİH 1994 DAMPERLİ
(6*2)
FAAL 20.000,00 600,00 12/12/2019
14:50
4 35.LAJ.64 KAMYON BMC 110/08 FATİH 1996 ÖZEL AMAÇLI
ÇÖP KONT.YIK.
ARACI
FAAL 35.000,00 1.050,00 12/12/2019
15:00
5 35.LAR.75 KAMYONET BMC LEVEND 3.0 1997 KAPALI
KASA
FAAL 6.000,00 180,00 12/12/2019
15:10
6 35.LAB 77 KAMYONET FORD TRANSİT 2.5 2000 KAPALI
KASA
FAAL 12.500,00 375,00 12/12/2019
15:20
7 35.LAF 12 OTOBÜS ISUZU MD 22 B 1996 23 KOLTUK / 21 AYAKTA FAAL 8.500,00 255,00 12/12/2019
15:30
8 35.LCA 10 TRAKTÖR M.FERGUSON MF 240 S 2001 BAHÇE
TİPİ
FAAL 20.000,00 600,00 12/12/2019
15:40
9 35.16/01.005 İŞ MAKİNESİ CATERPILLAR 953 1992 PALETLİ YÜKLEYİCİ FAAL 30.000,00 900,00 12/12/2019
15:50
10 35.16/14.004 İŞ MAKİNESİ KOMATSU FD30T-12 2001 DİZEL
FORKLİFT
FAAL 15.000,00 450,00 12/12/2019
16:00
11 35.16/14.005 İŞ MAKİNESİ JCB 4CX (4*4*4) 2000 KAZICI
YÜKLEYİCİ
FAAL 30.000,00 900,00 12/12/2019
16:10
12 35.16/14.007 İŞ MAKİNESİ MITSUBISHI MG 530 2000 GREYDER FAAL 85.000,00 2.550,00 12/12/2019
16:20
13 35.16/14.008 İŞ MAKİNESİ KOMATSU JV 100-1 1987 YOL VE ASFALT SİLİNDİRİ FAAL 20.000,00 600,00 12/12/2019
16:30


2- İhale, Selçuk Belediyesinde 12/12/2019 Perşembe günü, saat 14:30’dan itibaren yukarıda ikinci madde de belirtildiği gibi 10 (on)ar dakikalık aralıklarla, Belediye Encümeni Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhale dokümanı her araç için ayrı ayrı olmak üzere (İdari Şartname ve Teknik Şartname’den oluşmaktadır.) 118,00 TL.(K.D.V. Dahil) karşılığında Selçuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilir.
4- Satışı yapılacak olan araç ve iş makineleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliğinin otoparkında mesai saatleri içerisinde istenildiği zaman görülebilir. Araç ve iş makineleri hali mevcut durumlarında görüldüğü şekilde ihaleye çıkılmıştır.
5- İhale konusu araca ait tescil ve devir işlemleri alıcı adına tamamlandıktan sonra düzenlenen ruhsat fotokopisi örneğinin Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliğine verildikten sonra araç alıcıya teslim edilecektir. İş makinelerinin teslimi; Bağlı olduğu Ticaret Odası tarafından verilecek İş Makinesi Tescil Belgesi ve sivil plakası çıkartılarak ruhsat fotokopisi örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliğine verildikten sonra alıcıya teslim edilecektir.
6-Yasal KDV, diğer vergi resim ve harçlar ile herhangi bir yedek parça, ulaşım, nakliye, yükleme vb. maliyetler alıcıya aittir.
7-İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Başkanlık Makamınca onaylanacak veya iptal edilecektir.
8-Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde ihaleyi alan, ihale bedelini peşin olarak ödemek zorundadır.
9-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale konusu taşınır malın bedeli peşin ödenmediği takdirde geçici teminat irat kaydedilerek ihale iptal edilir.
10-İhaleye katılabilmek için, isteklilerin aşağıdaki belgeleri 12/12/2019 Perşembe günü saat 14.15’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Selçuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

10.1.1. GERÇEK KİŞİLER
-Nüfus Cüzdanı Örneği (aslının ibrazı zorunludur.),
-Kanuni ikametgah belgesi (irtibat için telefon, varsa fax numarası ve elektronik posta adresi),
-Noter tasdikli imza beyannamesi,
-İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
-İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
-Geçici teminatı yatırdığını gösterir makbuz veya banka teminat mektubu (Geçici teminat miktarı her biri için ayrı ayrı olmak üzere 2’nci maddede gösterilmiştir. Birden fazla araç ve iş makineleri için teklif veren istekliler her araç için ayrı ayrı geçici teminat yatırmak zorundadır.),
-İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdareden alınmış Şartname,

10.1.2. TÜZEL KİŞİLER
-Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
-İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
-Tebligat adresini gösterir adres beyanı (irtibat için telefon, varsa fax numarası ve elektronik posta adresi),
-İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
-Geçici teminatı yatırdığını gösterir makbuz veya banka teminat mektubu (Geçici teminat miktarı her biri için ayrı ayrı olmak üzere 2’nci maddede gösterilmiştir. Birden fazla araç ve iş makineleri için teklif veren istekliler her araç için ayrı ayrı geçici teminat yatırmak zorundadır.),
-İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdareden alınmış Şartname,

10.1.3.İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesini ile birlikte ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
11-Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12-İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç ihale günü saat 14,15’e kadar, ihalenin yapılacağı adresteki Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR