ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehir içi toplu taşıma hattının kiraya verilmesi ihale ilanı

ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889357
Şehir : Yalova / Çınarcık
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şehir içi toplu taşıma hattında çalışacak 18 (on sekiz) adet toplu taşıma aracının 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak No:5-Çınarcık adresinde, Belediye Encümeni tarafından Çınarcık Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATTININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (f) ve (p) bendi gereği ve Belediye Encümeninin 22/10/2018 Tarih ve 2018/278 sayılı kararı gereğince, şehir içi toplu taşıma hattında çalışacak 18 (on sekiz) adet toplu taşıma aracının 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek verilecektir.
MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

TOPLU TAŞIMA ARACI İHALE KONUSU İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 10:30 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
2 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 10:45 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
3 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 11:00 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
4 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 11:15 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
5 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 11:30 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
6 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 11:45 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
7 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 12:00 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
8 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 14:00 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
9 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 14:15 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
10 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 14:30 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
11 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 14:45 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
12NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 15:00 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
13 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 15:15 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
14 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 15:30 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
15 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 15:45 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
16 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 16:00 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
17 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 16:15 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL
18 NOLU ARAÇ Şehir İçi Toplu Taşıma 23.11.2018 16:30 180.000,00-TL+KDV 5.400,00-TL


MADDE 3-İhaleler 23/11/2018 Cuma günü saat:10:30’dan itibaren Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak No:5-Çınarcık adresinde, Belediye Encümeni tarafından Çınarcık Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, her aracın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.
MADDE 4- Şartname ve ekleri Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 50,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.
MADDE 5- Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3’ü) olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisinin sunulması zorunludur.
MADDE 6- Kesin Teminat: İhale bedelinin %6‘dır.
MADDE 7- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

 1. Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
 1. Yerleşim Yeri Belgesi.

 2. Noter tasdikli imza beyannamesi.

 3. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için varsa telefon numarası.

 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 1. Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

 1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için telefon numarası.

 2. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 1. Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
 1. İhale Şartnamesinde belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi.

 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 3. Çınarcık Belediyesine vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü – Gelir Şefliğinden alınacaktır.)

 1. Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenen belgeleri verecektir.

 2. Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir.(İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

E) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.
MADDE 8- İhaleye katılmak isteyenler, teklif dosyalarını en geç 22/11/2018 Perşembe günü saat 17.30’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
MADDE 9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.24/10/2018


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR