SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samsun Büyükşehir Belediyesi 53 adet otobüsün hat kullanım hakkını kiraya verecektir

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Samsun Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetinde kullanılmak üzere güzergâhları, Sefer saatleri, sefer sayıları ve durakları UKOME’nin 16.02.2017 tarih ve 2017/1 Sayılı kararı ile belirlenmiş olan 17 hat ayrıca en son ve güncel olarak UKOME’nin 11.10.2019 tarih ve 2019/6- sayılı kararı ile hat, seyahat ücretleri belirlenen Samsun Büyükşehir Belediyesi toplu taşımacılık hizmetleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Samsun Şehir Merkezinde çalışacak olan 53 adet otobüsün 17 Haziran 2020 tarih ve 193 nolu Meclis Kararı ile hat kullanımı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümlerine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile 5 yıl müddetle kiraya verilecektir.
2- Söz konusu 53 Adet Aracın ihalesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümeni Aşağıdaki tabloda yazılı olan tarih ve saatte ( 07.08.2020 Cuma günü, Saat: 14.00’da) toplanacaktır. İhale Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle hizalarında yazılı olan tarih ve saatte yapılacaktır. (İhale söz konusu tarihlerde Saat 14.00’ da başlayacak olup, tüm araçların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir)

HAT NO

ARAÇ SAYISI

ARAÇ UZUNLUĞU

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

1/9

3

8,5 – 10 METRE ARASI
07.08.2020 - CUMA
SAAT: 14.00

3A

3

7 METRE

15/17

3

7 METRE

4/6

1

7 METRE

43

1

7 METRE

14

1

8,5 – 10 METRE ARASI

12/17

4

8,5 – 10 METRE ARASI

22

1

8,5 – 10 METRE ARASI

23

3

8,5 – 10 METRE ARASI

27

5

8,5 – 10 METRE ARASI

28

1

8,5 – 10 METRE ARASI

20

1

8,5 – 10 METRE ARASI

24

7

8,5 – 10 METRE ARASI

13

5

8,5 – 10 METRE ARASI

19

3

8,5 – 10 METRE ARASI

25

3

8,5 – 10 METRE ARASI

26/17

8

8,5 – 10 METRE ARASI

TOPLAM HAT:17

TOPLAM SAYI:53

Toplam Araç Uzunluk Bilgileri:
-8 Adet 7 Metre Otobüs
-45 Adet 8,5-10 Metre Otobüs
Toplam 53Adet Otobüs

 • Araçlar klimalı olmalıdır.

 • 7-8,5- 10 Metre uzunluğundaki araçlar alçak taban ve engelli erişimine uygun olmalıdır.

3- 53 OTOBÜSÜN TAHMİNİ BEDELLERİ: İhale süresi boyunca çalışacak bir otobüsün, Hat kullanma kira bedeli aylık tam bilet üzerinden 100 tam bilet (100*3,5=350 TL/ay) 5 Yıl: 350*60 =21.000,00 TL, olup Tahmini bedel 21.000,00 TL dir. Yüklenici araçlarında yakıt olarak sıkıştırılmış Doğal gaz (CNG), likit Doğal gaz (LNG) ve elektrik kullanması durumunda ödenecek ücretlerin tamamından % 25 (yüzde yirmi beş) indirim alır.
4- GEÇİCİ TEMİNATLARI: 53 Adet Otobüsten her birinin geçici teminatı Tahmini bedelin % 3’ü olup 630,00 TL’dir.
5 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale yasasının 45. maddesi Açık Teklif Usulü ile aylık Hat kira bedelinden 100 tam bilet sayısı (350,00TL) üzerinden (Yarışma) artırma suretiyle yapılacaktır.
6 - RUHSAT, DEVİR VE YILLIK VİZE BEDELİ: Kent İçi Toplu Ulaşım Yönetmeliğine göre, Toplu taşımacılık hizmetine başlayabilmeleri için Belediyeden ruhsat almaları ve 1 yıllık vize yaptırmaları şarttır. Vize Bedeli büyük ve küçük otobüsler için KDV dâhil 40 tam bilet tutarıdır. Yükleniciler Belediye Encümenin uygun görmesi halinde, hat kullanma kira sözleşmesi şartnamesindeki ihaleye katılacak olanlardan istenecek belgeleri ve şartları sağlayanlara araç devrinde bulunabilir.
7- ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR: Ödemeler her ayın ilk haftası içinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yapılır veya yüklenicinin aylık istihkakından her ayın ilk haftası UKOME’nin almış olduğu en son ücret tarifesi üzerinden hesaplanarak mahsup edilir.
8-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 1. Kimlik fotokopisi, (Gerçek kişiler için)

 2. Kanuni ikametgâh belgesi,

 3. Türkiye’de tebligat için kullanılacak adres,

 4. Noter onaylı İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,
b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin İmza Sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir).
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. Oda kayıt belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 2. Geçici teminatın verilmesi, (Şartnamenin 5.maddesinde belirtilmiştir) (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır)

 3. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, (Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak)

 4. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (https://ekap.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.

 5. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi gereğince Belediye Meclisi’nce belirlenen ve günün koşullarına göre yeniden düzenlenen yıllık vize ücretlerini her yıl ödeyeceğine dair yazılı taahhütname,

 6. Samsun Büyükşehir Belediyesince ihale ve işletim yetkisi verilmiş olan Samsun Proje Ulaşım AŞ ile yüklenici arasında ABYS (akıllı bilet yönetim sistemi) ne ulaşım işletmecisi olarak dâhil olacağına ilişkin taahhütname,

 7. Yüklenicinin araçlarında Araç Takip ve Kamera Kayıt Sistemini bulunduracağına dâhil ve idarenin istemesi durumunda Araç Takip ve Kamera Kayıt Sisteminin anlık /rezerv verilerini paylaşmak istediği kurum/kuruluş/işletme ile paylaşacağına dair taahhütname,

 8. Yüklenicinin tüzel kişi olması durumunda istenilen koşullara uygun aracı bünyesinde olduğunu gösterir belge veya kiraladığına dair kira sözleşmesi,

 9. Yüklenicinin gerçek kişi olması durumunda ilgili araçları bünyesinde ve/veya kiraladığına dair kira sözleşmesi,

 10. 3.kişilere verilecek zararlar nedeniyle ödenecek her türlü maddi ve manevi tazminat bedeli ile ilgili sorumluluk yükleniciye ait olduğunu kabul ettiğine dair beyanname,

 11. İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından 200,00 (İkiyüz) TL yatırmak karşılığında alabileceklerdir.

 12. En az 5 yıl toplu taşıma hizmeti vermiş olduğuna dair ilgili belediyesinden alınmış olan belge.

9- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.
İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.00’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR