BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.

Özel toplu taşıma aracı işletmesi verilecektir

BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gönen-Bandırma güzergahında, 1 adet 7-10 metre arası büyüklükte, engelli uyumlu, klimalı, kameralı, validatörlü araç ile 24 (Yirmi Dört)  ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2018 11:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16.11.2018 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Paşaalanı Mah. Terminal Cad. No:12/B/250 (Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali) / Paşaalanı Mh.Terminal Cd. No:12/B/250 Karesi/BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.'DEN
İHALE İLANI


Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen, Gönen-Bandırma güzergahında, 1 adet 7-10 metre arası büyüklükte, engelli uyumlu, klimalı, kameralı, validatörlü araç ile 24 (Yirmi Dört) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.


1) İdarenin
a) Adı : Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.
b) Adres : Paşaalanı Mh. Terminal Cd. No:12/B Karesi/BALIKESİR
c) Telefon ve Faks : Tel: 444 28 30 Faks:0266 246 21 68

2) İhale Adı:

Gönen-Bandırma güzergahında Özel Toplu Taşıma Aracı İşletilmesi İşi
3) İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Gönen-Bandırma güzergahında, 1 adet 7-10 metre arası büyüklükte, engelli uyumlu, klimalı, kameralı, validatörlü araç ile 24 (Yirmi Dört) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.

Güzergahlar:

Gönen-Bandırma güzergahında

4) İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Paşaalanı Mah. Terminal Cad. No:12/B/250 (Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali)
b) Tarihi ve Saati : 19.11.2018 Pazartesi Günü saat 11.30’da

c) İhale Usulü :2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. md. gereği açık teklif usulü

5) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

5.1.İhale konusu işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 73.464,30 TL dir. Teklifler, araçlara takılacak validatör üzerinden elde edilecek gelirden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 7 olup teklifler bu oranın altında olamaz.
5.2. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3'ü olan 2.203,93 TL dir.
6)İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresinin yazılı olduğu ıslak imzalı (tüzel kişilik ise kaşe ve ıslak imzalı) belge,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminata dair belge
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname
g) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,
h) Vergi Dairesi'nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair mükellefiyetlik belgesi,
ı) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İhale tarihinden sonra alınmış olan Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge,
j) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
k) İsteklinin iş.ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 6. Maddenin (a), (b), (c), (e), (f), (h), (ı), (i),(l), (m), (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi ve (g) maddesinin tüm ortaklar tarafından imzalanması zorunludur.(d) ve (n) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir.
l) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
m)Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğinden alınan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
n) İhale doküman bedelinin, ödendiği ve dokümanların idareden teslim alındığına dair belgelerin aslı.
o) Balıkesir İl sınırlarında son 5 yıl içinde D4 yetki belgesi ile taşımacılık yaptığını gösterir belge,

7) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Paşaalanı mh.Terminal Cd. No:12/B/250 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan idareden 250,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

8)Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:
Başvuru Dosyaları 16.11.2018 Cuma Günü saat 17:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Paşaalanı Mh.Terminal Cd. No:12/B/250 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan İdareye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR