KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kozlu Belediyesi'nden 20 adet S plaka ihale usulü satışa çıkarılmıştır

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01149555
Şehir : Zonguldak / Kozlu
Yayınlandığı Gazeteler

İMZA 18.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
30.03.2020 pazartesi günü saat: 14.30’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kozlu Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOZLU BELEDİYESİ

Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarihli 191 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 02.03.2020 tarihli 33 sayılı kararı ile her plaka ayrı ayrı olmak üzere toplam 20 adet “S“ plaka’nın satılması (S 2000- S 2001- S 2002- S 2003- S 2004- S 2005- S 2006- S 2007- S 2008- S 2009- S 2010- S 2011- S 2012- S 2013- S 2014- S 2015- S 2016- S 2017- S-2018- S 2019 ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 30.03.2020 pazartesi günü saat 15:00 de Kozlu Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır
İhale dökümanı ihale gününe kadar her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri biriminden ücretsiz olarak görülebilir veya 300,00 TL (üçyüzTL) Bedelle Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden makbuz karşılığı temin edilir.
Her bir plakanın muhammen satış bedeli KDV Hariç 250.000,00TL (ikiyüzellibinTL), geçici teminatı bedeli %3 ü olan7.500,00TL (Yedibin beşyüzTL) dir.
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur.

 1. Gerçek Kişiler;
 1. Noter Tasdikli İmza Sirküsü
 2. Zonguldak ilinde ikamet ettiğini gösterir Kanuni İkametgah (Nufüs İdarelerinden alınmış ikametgah belgesinin aslı veya Barkotlu E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 3. Adli Sicil Kaydı (Barkodlu E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C.Kimlik Numaralı)
 5. Tebligat için Adres beyannamesi
 1. Tüzel Kişilikler ;
 1. Tüzel Kişiliğin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsü
 2. Tüzel kişiliği oluşturan ortaklarına ait Adli Sicil Kaydı (Barkodlu E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği Zonguldak İlinde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya,Sanayi Odası
 4. veya Meslek Odasındanihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair“oda kayıt” ve” faaliyet belgeleri”,
 5. Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
 1. Ortak girişimler
 1. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiliğin her birinin (A) ve (B) de yer alan belgeleri ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 2. Ortak girişime ait iş ortaklığı beyannamesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Geçici teminatın Belediyemiz veznesine yatırılmış olduğuna dair makbuz veya bu miktarda bankalardan alınmış Genel Müdürlük teyitli süresiz teminat mektubu,
 3. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur belgesi .
 4. Şekli Şartname ekinde belirlenen Teklif mektubu,
 5. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ,
 • İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı durumda olmadıklarına dair beyan dilekçesi. Yasaklılığı tespiti halinde teklifi iptal edilir.
 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun Md.6 hükümlerince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

Teklifler 30.03.2020 pazartesi günü saat: 14.30’a kadar Kozlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim edilecektir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR