KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kars Belediyesi şehir içi toplu taşıma hatlarını kiraya verecek

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155617
Şehir : Kars / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediye sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlar dahilindeki güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre, rotasyonlu olarak (mevcut yüklenicilerle beraber) asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 78 (yetmiş sekiz) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi No:19 adresindeki binasında bulunan İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATTININ KİRAYA VERİLMESİ
İHALE İLANI


Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen Belediyemiz sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlar dahilindeki güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre, rotasyonlu olarak (mevcut yüklenicilerle beraber) asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 78 (yetmiş sekiz) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek kiralanacaktır.

Sıra No ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATLARI Muhammen Bedel Geçici Teminat İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 66 adet küçük otobüs (6m) ve 12 adet
Midibüs (8-8,5m), sıfır araç (toplam 78 adet araç)
7.020.000-TL 210.600.00TL 13/04/2020 10:00


1- İhale şartnamesi; Kars Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde teknik şartname dahil bedeli 250,00TL’dir.

2 - İhale 13.04.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi No:19 adresindeki binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a)Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Su, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

b) Tüzel Kişiler:Vergi Levhası, Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı, Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi (2020 yıldan Noter tasdikli olacaktır.) Şirket/Tüzel kişilik Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)Şirket ise adresini gösterir belge, 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Kars Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz. Kars Belediye Başkanlığına İhale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı. İhale tarihi itibari ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları. İhaleyi üstleniciler teknik şartnamenin 18.maddesinde geçen şartları yerine getirilmesi. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar, Geçici teminat (10 yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 37.maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 13.04.2020 günü saat 10:00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Geçerli en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca artırıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- İhaleye 2886 sayılı kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır.

7- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR