KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kapalı kasa kamyonet satılacaktır

KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00848998
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Yıl : 2001
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ KENTVİZYON HABER 07.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 adet Kapalı kasa kamyonet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2018 14:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PTT A.Ş. KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 7 ADET ARAÇ SATIŞ İLANI


Kayseri PTT Başmüdürlüğüne ait olup, tasfiye kapsamına alınan muhtelif marka ve modeldeki toplam 7 adet Kapalı kasa kamyonet, 25.04.2009 tarih 27210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren PTT Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satım İşlemleri Yönetmeliğine göre pazarlık (açık artırma) usulü ile ihale edilerek, Başmüdürlüğümüzce satılacaktır.
1-İdarenin
a) Adresi : Alpaslan Mahallesi Farabi Caddesi No: 538102-Melikgazi / KAYSERİ
b) Telefon numarası : 0 352 2333372Faks numarası : 0 352 22327 17
c)Elektronik posta adresi : kayseri_malz@ptt.gov.tr
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı aşağıda gösterilen toplam 7 adet araç açık arttırma usulü ile satışı.

SIRA NO ARACIN CİNSİ MARKASI MODELİ PLAKASI MOTOR NO ŞASİ NO MUHAMMEN BEDEL
1 (Kapalı kasa) kamyonet Peugeot Patner 1+1 2001 38 KE346 PSAWJZ10DXCM6003279 VF35CWJZE1K516633 8.333,33TL
2 (Kapalı kasa) kamyonet Peugeot Patner 1+1 2001 38 KY 769 PSAWJZ10DXCM6003278 VF35CWJZE1K516632 8.333,33TL
3 (Kapalı kasa) kamyonet Fiat Doblo Cargo 2003 38 DS 827 223A60003405653 NM422300007021817 8.666,66TL
4 (Kapalı kasa) kamyonet Fiat Doblo Cargo 2003 38 DS 829 223A60003405668 NM422300007021792 8.666,66TL
5 (Kapalı kasa) kamyonet Fiat Doblo Cargo 2003 38 DS 832 223A60003405885 NM422300007021297 8.666,66TL
6 (Kapalı kasa) kamyonet Fiat Doblo Cargo 2005 38 RA 963 223A70004284666 NM422300007069061 11.166,66TL
7 (Kapalı kasa) kamyonet Fiat Doblo Cargo 2005 38 RA 964 223A70004263439 NM422300007069086 11.166,66TL


3-İhalenin;
a) Yapılacağı yer:PTT Başmüdürlüğü Alpaslan Mah. Farabi Cad. No:5
38102 Melikgazi/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati :14/08/2018 Salı.günü Saat: 14:00
4- İstekliler aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Teklif mektubu,
c) Geçici teminat,
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Bu ihaleye ait Şartname Başmüdürlüğümüz Satınalma Müdürlüğünden temin edilecek ve ihaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanacak, şirket ise şirket kaşesi basılıp imzalanacaktır.
5- İhale dokümanı;
Kayseri PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğü, Alpaslan Mahallesi Farabi Cad. No:538102Melikgazi/KAYSERİ adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 50,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- İstekliler kapalı yazılı tekliflerini 14/08/2018 salı günü saat: 14.00’a kadar Kayseri PTT Başmüdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü’ne vereceklerdir.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar ulaşması şart olup, postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- Satılacak araçlar iş günlerinde 09:00 -11:30 ile 13:30 - 16:30 saatleri arasında park edildiği PTT Başmüdürlüğü Posta İşlem ve Dağıtım Merkez Müdürlüğü - Alpaslan Mahallesi Emrah Caddesi No:8 Melikgazi/KAYSERİ adresindeki Hizmet Binasında görülebilir. Alıcılar aracı hiçbir şekilde deneme ve çalıştırma işlemine tabi tutamazlar. Aracın kimlik kartında yazılı bulunan hali hazır durumunu kabul etmiş sayılırlar ve herhangi bir ilave talepte bulunamazlar.
8- Araç geçerli teklif veren istekliler arasındaki açık artırma sonucunda en yüksek teklifi veren istekliye ihale edilecektir.
9-Satılacak araçların muhammen bedelleri yukarıda belirtilmiştir.
a) Geçici teminat miktarı yukarıda tabloda yazılı olan Muhammen bedeller üzerinden her araç için % 15’inden az olamaz.
b) İdare tarafından belirtilen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
c) Geçici teminat, mektup olarak verildiği takdirde süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) gün olmak üzere fazlası isteklilerce belirlenir.
d) Nakit para olarak verilecek teminat ihale komisyonlarınca elden teslim alınmaz, idare veznesine yatırılarak makbuzları teklif zarfının içinde sunulur.
10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
11-Diğer hususlar Araç Satış Şartnamesinde belirtilmiştir.
12-Araçlar trafik çekme belgelidir.
13-Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR