GAZİULAŞ-GAZİANTEP ULAŞIM HİZMETLERİ MAKİNE VE SAN. TİC. AŞ.

Gaziantep'te yüksek standartlı yolcu taşıma hattı kiraya verilecektir

GAZİULAŞ-GAZİANTEP ULAŞIM HİZMETLERİ MAKİNE VE SAN. TİC. AŞ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
15 Temmuz Mh. 148176 Nolu Sokak Tramvay Bakım İstasyonu No: 9 Şehitkamil / Gaziantep
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİULAŞ GAZİANTEP ULAŞIM HİZMETLERİ MAK VE SAN TİC A.Ş. ‘DEN

1- İHALENİN KONUSU

Aşağıda listelenen, UKOME tarafından belirlenmiş güzergâhlarda ve ileride belirlenecek güzergâhlarda, UKOME ‘nin belirleyeceği ücret üzerinden araç, sürücü, yakıt ve bakım-onarım giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere sadece uçak yolcularını taşımaya yönelik, konforlu, güvenli, yüksek standartlı taşımacılık yaparak hizmet kalitesini arttırma amaçlı hat kiralama işidir.


• Gaziantep Havalimanından Şehir Merkezi ve Otogara - Şehir Merkezinden ve Otogardan Gaziantep Havalimanı (1 Hat en az 6 Otobüs)


• Gaziantep Havalimanından Karataş, Gaziantep Üniversitesi Şehir Merkezi tekrar Gaziantep Havalimanına dönüş. (2 Hat En az 3 Otobüs)


• Gaziantep Havalimanından Nizip İlçesi Merkez – Nizip İlçesi Merkezden Gaziantep Havalimanına (1 Hat En az 2 Otobüs)


2- İŞİN SÜRESİ
İşin süresi 33 (otuzüç) aydır.
3- MUHAMMEN BEDEL
İhale konusu iş için belirlenen toplam muhammen bedel K.D.V. hariç 2.062.500,00 TL’dir.
4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.
5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00.-TL karşılığında GAZİULAŞ Gaziantep Ulaşım Hizmetleri Mak.ve San. Tic. A.Ş. 15 Temmuz Mh. 148176 Nolu Sokak Tramvay Bakım İstasyonu No: 9 Şehitkamil / Gaziantep adresinden temin edebilirler.
6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İşe ait geçici teminat tutarı, 33 (otuzüç) aylık muhammen bedelin % 3 ‘ü olan 61.875,00.-TL ’dir.


7- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
Söz konusu yerin ihalesi 15 Ekim 2019 Salı günü saat 14.00 ’te idarenin 15 Temmuz Mh. 148176 Nolu Sokak Tramvay Bakım İstasyonu No: 9 Şehitkamil / Gaziantep adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.
İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgelerle birlikte idarenin 15 Temmuz Mh. 148176 Nolu Sokak Tramvay Bakım İstasyonu No: 9 Şehitkamil / Gaziantep adresindeki Muhasebe birimine en geç 15 Ekim 2019 Salı günü saat 12.00’ ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


8. İHALE ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İdare, ihale işlemlerini yapıp yapmamakta, sonuçlandırmakta ve uygun teklifin tespitinde serbesttir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İşin toplam bedeli sözleşme tarihinden itibaren 3 ay içinde idareye peşin olarak ödenecektir.
İdaremizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A. Kanuni ikametgâhı olması
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D. İmza Sirküleri vermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
F. Geçici Teminat vermesi.
G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
H. İhaleye iştirak edecek firmaların bağlı oldukları Vergi Dairesinden cari yıl veya ihale tarihinden önceki son 1 yıl içerisinde alacakları Vergi Mükellefi Olduklarını Belirten Belgeyi veya tasdikli suretini vermeleri,
İ. İhaleyle ilgili şartnamenin alındığına dair makbuzu tekliflerine eklemeleri,
J. Şartnamenin 13 ncü maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif vermesi,
K. Banka Referans Mektubu: İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış 1.000.000 TL nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması ve Bankanın Genel Müdürlüğü teyit yazısının verilmesi.
L. İş Deneyim Belgesi: İhale konusu işle ilgili daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermiş ya da veriyor olmak. İstekliler bununla ilgili belgeleri teklif dosyasında sunacaklardır. Yüklenici hale hazırda ihalenin konusu işle ilgili devam eden işlerinden dolayı yapmış olduğu sözleşme ve Resmi Kuruluşlardan alınan Ulaşım Ruhsat belgesi de İş Deneyim Belgesi yerine geçer.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR