DÜZCE BELEDİYE BŞK.

Düzce Belediyesi 122 özel halk otobüsüne ihaleyle çalışma hakkı verecek

DÜZCE BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121157
Şehir : Düzce
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 24.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
122 (Yüz Yirmi İki) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRMA HAKKI VERİLMESİ İHALESİNE AİT İLANDIR

MADDE 1 : Belediyemiz sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlar dahilindeki, güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre, rotasyonlu olarak (mevcut yüklenicilerle beraber) asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 122 (Yüz Yirmi İki) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi.

İHALENİN USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereği "Kapalı Teklif Usulü Artırma" yöntemi ile ihale edilecektir.

İHALESİ YAPILACAK İŞİN
NİTELİĞİ : Kira
NEVİ : Çalışma Hakkı Verilmesi.
MİKTARI : 122 (Yüz Yirmi İki) adet otobüs

İHALENİN NEREDE HANGİ TARİHTE VE SAATTE YAPILACAĞI

MADDE 2 : İhale 06/02/2020 Salı günü saat 14:00'te Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen salonunda yapılacaktır. Muhammen bedellerde KDV hariçtir. Muhammen bedelin altındaki teklifler geçersiz sayılacak

Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat Tutarı
8.540.000,00 ₺ 256.200,00 ₺


İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
MADDE 3: İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri verecektir.

Gerçek Kişiler İçin;

a- Kanuni ikametgâh belgesi

b- Nüfus cüzdan sureti

c- 2020 yılı içinde Noterden alınmış İmza Sirküleri

d- 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

e- Düzce Belediye Başkanlığına İhale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı.

f- İhale tarihi itibari ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.

g- İhale Şartnamesinin bedelinin Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı

Tüzel Kişiler İçin;

a- Vergi Levhası

b- Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

c- Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (2020 yıldan Noter tasdikli olacaktır.)

d- Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

e- İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

f- Şirket ise adresini gösterir belge,

g- 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

h- Düzce Belediye Başkanlığına İhale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı.

i- İhale tarihi itibari ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.

j- İhale Şartnamesinin bedelinin Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı

İhaleye Katılmak isteyen yükleniciler Teknik şartnamedeki özelliklere haiz yeni (0 km) araçlara sahip olanlar “Araç Trafik Ruhsatname” lerinin fotokopisini ve Taahhütname-1 vereceklerdir. (0 km) araçlar sahiplikleri bulunmayan yüklenici Taahhütname-1 ve araç başına 3.000 (Üç Bin) ₺ teminat vereceklerdir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26’ncı maddesindeki belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.

Taahhütname-1: Katılımcılar “İhalenin kendisine kaldığı takdirde teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz otobüs temin edeceğine ve işin başlangıç tarihi itibari ile otobüsleri hizmete sunacağına, bu süre zarfında belirtilen şartlarda otobüs temin edemeyip ihalenin feshine sebebiyet vermesi durumunda Otobüs teminatı ve geçici teminatın irat kaydedilmesini kabul ettiğine, Düzce Belediye Başkanlığından bu hususta hiçbir hak talep etmeyeceğine” dair noter tasdikli taahhütname getireceklerdir.

Taahhütname-2: "Düzce Belediyesi özel halk otobüsü çalıştırılma işinde Düzce Belediyesinin belirleyeceği Elektronik Ücret Toplama Sistemini ve bu sistemden elde edilecek brüt gelir üzerinden; Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen oranda hizmet bedeli (komisyon) kesintisini kabul ve taahhüt ettiğine" dair noter tasdikli taahhütname getireceklerdir.

Taahütname-3: Katılımcılar ihale kendisinde kaldığı takdirde, “Belediyeye ait 12 metre ebadında araçlardan 8 adet ve tüm bakım onarım, sigorta ve benzeri masrafların ihale süresince kendisine ait olduğunu kabul edeceğine, Araçların kiralama bedeli aylık araç başına 6.080 ₺ (Altı Bin Seksen Türk Lirası) + KDV bedel üzerinden kiralayacağını ve kira bedelinin Ücret Toplama Sisteminden otomatik olarak kesileceğine” dair noter tasdikli taahhütname getirecektir. Kiralanan araçlarla ilgili sözleşme imzalanacaktır. Kira bedelinde elektronik kart bedeline gelen zam oranında her yıl artış yapılacaktır.
Bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılım için gerekli belgeler ihale tarih / saatine kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilebilir.

ŞARTNAMENİN GÖRÜLEBİLECEĞİ SATIN ALINABİLECEĞİ YERLER: Bu şartnameler Düzce Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri dâhilinde görülebilir ve 250 ₺ (İki Yüz Elli) bedel ile temin edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR