ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çorum Belediyesi'ne ait 29 adet otobüs hattı 10 yıllığına kiraya verilecektir

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
29 Adet Otobüs hattının (46 adet en az 12 metre maksimum 2 yaşında, 18 adet en az 12 metre maksimum 12 yaşında ve 2 adet en az 8,5 m maksimum 12 yaşında yedek araç olmak üzere) toplam 66 adet araçla 01.10.2019 tarihinde ilk seferle başlayıp 30.09.2029 tarihinde (10 yıl) son seferle sona ermek üzere; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hat işletim hakkı verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddenin p fıkrası gereğince Belediyemiz Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletilmesine ait Yönetmelik ve bu şartname esaslarına göre, 29 Adet Otobüs hattının (46 adet en az 12 metre maksimum 2 yaşında, 18 adet en az 12 metre maksimum 12 yaşında ve 2 adet en az 8,5 m maksimum 12 yaşında yedek araç olmak üzere) toplam 66 adet araçla 01.10.2019 tarihinde ilk seferle başlayıp 30.09.2029 tarihinde (10 yıl) son seferle sona ermek üzere; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hat işletim hakkı verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
İhale Tarihi ve Yeri: 22.08.2019 Perşembe günü saat: 14.00’da, Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

YILLAR

1 ADET ARAÇ İÇİN AYLIK MUHAMMEN BEDEL ( KDV HARİÇ )

ŞARTNAME BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

1 ADET ARAÇ İÇİN MİNİMUM TEKLİF ARTIRMA BEDELİ

1. Yıl

245 Tam Kontör

1.000 TL

200.000,00 TL

5 Tam Kontör

2. Yıl

245 Tam Kontör

3.Yıl

245 Tam Kontör

4. Yıl

245 Tam Kontör

5. Yıl

295 Tam Kontör

6. Yıl

345 Tam Kontör

7. Yıl

445 Tam Kontör

8. Yıl

545 Tam Kontör

9. Yıl

645 Tam Kontör

10. Yıl

695 Tam Kontör

İsteklilerde Aranan Belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı belge.

ı) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,

i) Vergi durum bildiri belgesi,

j) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

k) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,

l) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesini verecektir.

m) Çorum Belediyesine borcu olmadığına dair belge

Tekliflerin en geç 22.08.2019 Perşembe günü saat:14.00’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası (Meclis Salonu) 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR