ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çanakkale Belediyesi'ne ait 'S' plaka işletme hakları ihale edilecektir

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale Belediyesi ihale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Belediyemize ait “S” plakalardan 17 S 0195- 17 S 0196- 17 S 0198- 17 S 0199- 17 S 0200- 17 S 0201- 17 S 0202 plakanın kişilere kullanım hakkı ihalesinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Arttırma Usülü gereğince idari ve teknik şartname esasları dogrultusunda ihale edilecektir.

Belediye Encümeni 2886 sayılı yasanın 29. maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İhale 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Saat 14.00 itibariyle Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Muhammen Bedel 160.000,00 TL + KDV olup, Geçici Teminat 4.800,00TL + KDV dir. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte VakıfBank Çanakkale Şubesine yatırılacaktır.

 • İhale dosya bedeli 2.000,00 TL dir. Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.

İhaleye Katılım Şartları;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi ve ya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Çanakkale merkezde (Kepez, Dardanos, Güzelyalı, Çınarlı) en az 5 (beş) yıl veya Çanakkale ilçelerinde en az 10 (on) yıl ikamet ettiğini belgeleyecektir. (muhtarlıktan yazı, elektrik, su, telefon v.b evraklar ile belgeleyebilir.)
 2. Çanakkalede tebligat için adres göstermesi,
 3. Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde;ortak girişim beyannamesi.
 4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2019 yılı için tasdikli)

d.1) Gerçek kişi olması halinde ilgili odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığıı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (d.2) deki esaslara temin edecekleri belge.

 1. İmza sirküleri verilmesi.

e.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
e.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (e.1) ve (e.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

 1. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

Muhammen Bedel 160.000,00 TL + KDV olup, Geçici Teminat 4.800,00TL + KDV dir. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte Vakıfbank Çanakkale Şubesine veya milli bankaların birinden alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır.

 1. İhale dosya bedeli 2.000,00 TL dir. Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.
 2. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz İcra Takip Bürosundan Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belgeyi Encümene ibraz etmek zorundadır.
 3. Kişi yada şirket ilgili kurumdan alınacak belge ile sadece karayolunda yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunu belgeleyecektir.
 4. Yukarıda bahsedilen Geçici Teminat Bedeli ve İhale Dosya Bedeli tek plaka için geçerli olacaktır. Birden fazla plaka için ihaleye girmek isteyenler bu ücretleri ayrıca yatıracaktır.
 5. İhale üzerinde kalmayan istekliye yatırdığı Geçici Teminat Bedeli ihaleden sonra iade edilecektir.
 6. İhale üzerinde kalan yada kalmayan isteklinin yatırdığı ihale dosya bedeli ihale sonrasında iade edilmeyecektir.
 7. İhale üzerinde kalan istekli herhangi bir sebepten sözleşme imzalamaya gelmez ise yatırdığı Geçici Teminat Bedeli Belediyemiz hesabına gelir kaydedilecektir.

Yukarıda ihaleye katılım için istenen tüm belgeler ihale günü saat 12:00‘ye kadar Çanakkale Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Saat 12:00‘ den sonra teslim edilen ihaleye katılım dosyası kabul edilmeyecektir. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

 • İstekli ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde 2886 sayılı yasanın 53-54-57. maddeleri gereğince kati teminat yatırarak Noter onaylı sözleşme yapmak zorundadır.

2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılan ihale sonucunda istekli üzerine kalan ihale bedelinin ödeme şekli; ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat (Kdv Dahil) ve ihale bedelini (KDV Dahil) 15 gün içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte Vakıfbank Çanakkale Şubesine yatıracaktır.

 • Sözleşme süresi süresiz olacaktır.

İstekli teknik ve idari şartnamede yer alan bütün maddeleri kabul eder.

 • Servis Araçları Yönetmeliğinde yer alan (18 koltuk ve altı araçlarda 12 yaş, 19 koltuk ve üzeri araçlarda 15 yaş sınırı ) uygun araç alınarak 2 (iki) ay içerisinde plaka işlemlerinin gerçekleştirilmesine, gerçekleştirilmediği takdirde hakları iptal edilecektir.

İlgili kurumdan alınacak belge ile sadece karayolunda yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunu belgeleyen 1 (bir) kişiye 1 adet, öğrenci ve personel taşımacılığı yapan şirketlere mevcuttaki plaka hakkını en fazla 5’ e (beş) tamamlamak koşulu bulunmaktadır. Şirket ortağı olan şahıs kendi adına “S” plaka başvurusunda bulunması durumunda öğrenci ve personel taşımacılığı yapan şirketlere verilecek olan “S” plaka hakkından 1 (bir) adet düşülecektir. Düzenleme 4 (öğrenci ve personel taşımacılığı yapan şirket) + 1 (bir) kişi şeklinde gerçekleşecektir.

 • Plaka tescil işlemleri gerçekleştirildikten sonra belediye sınırlarında yetkili olan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası kayıt işlemleri gerçekleştirilecek ve ilgili müdürlüğe tebliğ edilecektir.

“S” plaka işlemlerinde sadece dilekçe sahibinin başvurusu dikkate alınacak olup, vefatı v.b. durumlarda müracaat değerlendirmeye alınmaz.

 • Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez.

Söz konusu “S” plaka kullanım hakkı ihalesi ile ilgili idari ve teknik şartname haftaiçi hergün mesai saatleri içinde Çanakkale Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir.

 • “S” plaka hakkı kazanan kişi 5 (beş) yıl süre ile devretmemek şartı ile plaka işlemlerini gerçekleştirilecektir. Bahsedilen süre sonunda gerçekleşecek olan servis aracı devir işlemlerinde Servis Aracı Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

02/05/2013 tarih 2013/77 sayılı Meclis Kararı gereği kreş servisleri ile ilgili Meclis Kararları gereği şehirlerarası otobüs firmalarınıın servis araçlarına kullanım hakkı verilen “S” plaka ile ilgili uygulama devam etmekte olup, belediyemize ait “S” plakaların kullanım hakkının ihale edilmesi kapsamında yer almamaktadır.“S” plaka kullanım hakkı kazanan öğrenci veya personel taşımacılığı yapan şirketler ile kişiler plaka tescil işlemleri esnasında ruhsatta yer alan kullanım amacı bölümüne ilgili faaliyet konusunu işletmek zorundadır. (Örneğin kullanım amacı bölümünde yolcu nakli yada personel servisi yazıyorsa öğrenci taşımacılığı faaliyetinde bulunamaz ve Servis Aracı Yönetmeliğinde yer alan ilgili evrakları (Güzergah İzin Belgesi, Araç Uygunluk Belgesi, Özel İzin Belgesi) talep edemez.
Keyfiyet İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR