BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Bursa Harmancık'ta 11 adet toplu taşıma hattı kiraya verilecek

BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01151991
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 17.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 adet yolcu taşıma güzergah hattının sözleşme imzalanmasından itibaren 15.12.2021 tarihine kadar kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BURULAŞ - BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/ Burulaş  Akademi Eğitim Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURULAŞ - A.Ş. HARMANCIK İLÇESİ VE KIRSALINDA FAALİYET GÖSTERECEK 11 ADET TOPLU TAŞIMA HATTININ KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ

1-İdarenin
a) Adı :BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi :BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer – BURSA
c) Telefon ve faks numarası :Tel: 0(224) 452 52 44 Fax: 0(224) 452 52 43
d) Elektronik posta adresi (varsa) :burulas@burulas.com.tr
2- İşin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 722 – 723 – 724 – 725 – 726 – 727 – 728 – 729 – 730 – 731 – 726 K nolu 11 adet yolcu taşıma güzergah hattının sözleşme imzalanmasından itibaren 15.12.2021 tarihine kadar kiralanması
b) Yapılacağı yer : Bursa İli Harmancık İlçesi
c) İşin süresi

d) Muhammen Bedel


e) İhale usulü
:Sözleşme imzası ile iş başlayacak olup 15.12.2021 tarihine kadar sürecektir.

:Araç başına aylık 50,00 TL + KDV olmak üzere 6 adet ( 5 + 1 ) araç için 300 TL + KDV –ay belirlenmiştir.

:2886 Numaralı Devlet İhale Kanunu 35/a Maddesi Kapalı teklif usulü akabinde açık arttırma
3- Teklifin
a) Sunulacağı yer : BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/ Satınalma Müdürlüğü
b) İhale ve son teklif sunma tarihi,

c) İhale yeri
: 26/03/2020 Perşembe günü saat; 11:00

: BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/ Burulaş Akademi Eğitim Salonu


4- Madde: TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu.
e) 1.000 TL geçici teminat (Nakit ya da banka mektubu) Nakdi teminatlar İdarenin Vakıflar Bankası TR 75 0001 5001 5800 7281 413008 no lu hesabına yatırılmalıdır.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesi
g) Şartname dokümanının satın alındığına dair belge.
h) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, vekaletname ve vekilin imza sirküsü ( noter onaylı )
ı) İsteklinin, SGK ve Vergi Borcu bulunmadığına dair ilgili mercilerden, ihale tarihinden en çok 1 ay öncesine kadar alınmış evraklar
i) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza
j) Burulaş Mali İşler Müdürlüğü’ n den ihale ilan tarihinden sonra alınmış İdare’ ye vadesi geçmiş borcu yoktur yazıları

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

  • Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.
  • İşletim süresi için işin tamamına teklif verilecektir.
  • Teklif geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.
  • Teklif verilecek ihaleye ait ihale dokümanı BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi İzmir Yolu Odunluk Mevki 16130 Nilüfer/BURSA adresinde görülebilir ve 100,00-TL karşılığı aynı adresteki Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
  • Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  • Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR