GİRESUN BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait 4 adet dolmuş çalışma ruhsatı kiraya verilecektir

GİRESUN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00846578
Şehir : Giresun
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 03.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.08.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacı Miktat Mahallesi, Alparslan Caddesi, No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makamı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- 6 Nolu Deniz Sitesi Hattında çalışmak üzere 4 adet dolmuş çalışma ruhsatının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ve 30 yıl süreli olarak verilmesi işidir.

2- Bir araç için muhammen bedel, her bir çalışma ruhsatı için 585.000,00 TL+%18 KDV dir. Geçiçi teminat 17.550,00 TL’dir.

3-İhale üzerinde kalan yüklenici bedelini 15 gün içinde yatırarak ruhsatını almak zorundadır. Aksi takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

4- İstekliler ihaleye girdikleri güzergâh için geçici teminatını şartname bedeli makbuzunu tebligat için adres beyanı, kimlik bilgilerini ve verdikleri tekliflerini 2886 sayılı yasanın 37.maddesi doğrultusunda bir zarf içine koyarak ihale günü 12.00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5-İhaleyi alan yüklenici Belediye Meclisince her yıl belirlenen dolmuş ruhsat ücreti, hat ücreti ve diğer tarifeleri çalıştığı süre içinde diğer dolmuş minibüsleri gibi aynısını ödeyeceklerdir. Ayrıca yüklenici Giresun Belediyesi şehir içi dolmuş yönetmeliğine uyacaktır.

6- İhale 17.08.2018 Cuma günü saat 14.00‘da Hacı Miktat Mahallesi, Alparslan Caddesi, No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makamı Odasında İhale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

7- Şartname ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin 200,00 TL şartname bedeli yatırması mecburi olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

8-İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;


a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi,
b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,
c) Noter onaylı imza sirküleri,
ç) Vekaleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname aslı,
d) İhale şartnamesinin satın alındığını gösterir makbuz,
e) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge,
g) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname,
ğ) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan,
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname
ı) Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Belediyemizden alınmış belge.

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname veya yetki belgesi aslı,
b) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak kişinin nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,
c) İmza sirküleri,
ç) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
d) İhale şartnamesinin satın alındığını gösterir makbuz,
e) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge,
g) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname,
ğ) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan,
ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,
i) Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Belediyemizden alınmış belge,

Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf yapıştırılarak kapatılır ve yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.
Teklif mektubu ihaleye katılan istekli veya kanuni vekili tarafından ad soyad veya ticaret unvanı belirtilerek imzalanacaktır. Teklif mektubunda ayrıca şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Belirtilen şekilde olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.
Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve varsa mühürlenir. Teklif mektuplarının konulacağı iç zarf, dış zarfın içine konulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR