KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 Adet tahditli plaka verilmesi ihale ilanı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Resmi ya da Özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Konya il sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli aşağıda ilçe adı belirtilen tahditli plakaların 30 yıl müddetle verilmesi işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAHDİTLİ PLAKA VERİLMESİ İHALE İLANI

 1. Resmi ya da Özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Konya il sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli aşağıda ilçe adı belirtilen tahditli plakaların 30 yıl müddetle verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile yapılacaktır.

 2. İhaleler, 22.01.2019 Salı günü Saat 15.00’dan itibaren Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

 3. Tahditli plakaların muhammen bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

 4. İsteklilerin, 21.01.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 a-Dilekçe,
b-Tebligat için adres beyanı,
c-Gerçek kişi olması halinde:
1- Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
2- Ehliyet fotokopisi (Müracaat edeceği araca uygun ehliyet sınıfı şartı aranır.)
3- İkametgah ilmühaberi, Adres Bilgileri Raporu (Plakanın kayıtlı bulunduğu İlçe Merkezinde 2 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır.)
4- Vergi Dairesi mükellefiyet kaydı. (Tek geçim kaynağının sürücülük olma şartı aranır.)
5- Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)
d-Tüzel kişi olması halinde:
1- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler.
2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
e-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

   1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

   2. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

f-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
g- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
h-Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

  1. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

Sıra
No.


İlçesi


Plaka Nosu

Araç
İstiap Haddi


Muhammen Bedeli

Geçici
Teminat

İhale Saati

Sarayönü

42 GFL 66

Sürücü Hariç
9-18 Kişi (18 dahil)

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.00

Sarayönü

42 GFL 67

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.02

Sarayönü

42 GFL 68

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.04

Sarayönü

42 GFL 69

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.06

Sarayönü

42 GFL 70

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.08

Sarayönü

42 GFL 71

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.10

Sarayönü

42 GFL 72

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.12

Sarayönü

42 GFL 73

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.14

Sarayönü

42 GFL 74

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.16

Sarayönü

42 GFL 75

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.18

Sarayönü

42 GFL 76

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.20

Sarayönü

42 GFL 77

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.22

Sarayönü

42 GFL 78

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.24

Sarayönü

42 GFL 79

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.26

Sarayönü

42 GFL 80

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.28

Sarayönü

42 GFL 81

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.30

Sarayönü

42 GFL 82

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.32

Sarayönü

42 GFL 83

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.34

Sarayönü

42 GFL 84

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.36

Sarayönü

42 GFL 85

“ “

25.000,00 TL+KDV

750,00 TL

15.38

Sarayönü

42 GFL 86

Sürücü Hariç
19-28 Kişi (28 dahil)

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.40

Sarayönü

42 GFL 87

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.42

Sarayönü

42 GFL 88

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.44

Sarayönü

42 GFL 89

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.46

Sarayönü

42 GFL 90

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.48

Sarayönü

42 GFL 91

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.50

Sarayönü

42 GFL 92

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.52

Sarayönü

42 GFL 93

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.54

Sarayönü

42 GFL 94

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.56

Sarayönü

42 GFL 95

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

15.58

Sarayönü

42 GFL 96

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.00

Sarayönü

42 GFL 97

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.02

Sarayönü

42 GFL 98

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.04

Sarayönü

42 GFL 99

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.06

Sarayönü

42 GFM 01

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.08

Sarayönü

42 GFM 02

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.10

Sarayönü

42 GFM 03

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.12

Sarayönü

42 GFM 04

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.14

Sarayönü

42 GFM 05

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.16

Sarayönü

42 GFM 06

“ “

35.000,00 TL+KDV

1.050,00 TL

16.18

Sarayönü

42 GFM 07

Sürücü Hariç
29 Kişi ve Üzeri

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.20

Sarayönü

42 GFM 08

“ “

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.22

Sarayönü

42 GFM 09

“ “

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.24

Sarayönü

42 GFM 10

“ “

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.26

Sarayönü

42 GFM 11

“ “

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.28

Sarayönü

42 GFM 12

“ “

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.30

Sarayönü

42 GFM 13

“ “

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.32

Sarayönü

42 GFM 14

“ “

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.34

Sarayönü

42 GFM 15

“ “

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.36

Sarayönü

42 GFM 16

“ “

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16.38

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR