SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Renault marka araçların satışı yapılacaktır

SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00858175
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : İSTASYON MAH. / İSTASYON
Yıl : 1997
Km : 247
Renk : Füme
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 05.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Renault 19 Europe, Renault 9 R1339 TSW2 5 VT
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün İstasyon Mah. Anafartalar Cad. No:16 İlkadım /SAMSUN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET ARACI SATIŞ ŞARTNAMESİ

I-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
MADDE 1. 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler şartname ve eklerini Müdürlüğümüz hizmet binasından ücretsiz olarak temin edebileceklerdir.
.MADDE 2. Aşağıdaki şahıslar doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
1) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri(Birim Amirleri)
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar.(ihale komisyonu ve görevlendirilen memurları)
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri, ikinci dereceye kadar(ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları.
d) (Değişik:02.03.1984-2990/2 md),(a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortakları hariç.)
2) Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu hizmetlerine katılmaktan yasaklanmış olanlar
II-GENEL ŞARTLAR
MADDE 3. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ
Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün İstasyon Mah. Anafartalar Cad. No:16 İlkadım /SAMSUN adresinde bulunan ve aşağıda cins ve özellikleri belirtilen hizmet araclarımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre açık teklif usulüne göre ihale ile satılacaktır.

Aracın Plakası

Cinsi

Markası ve Tipi

Modeli

Kilometresi

Muhammen Bedeli (¨)

Geçici Teminat Miktarı (¨)

55 DE 425

Binek Otomobil

Renault 19 Europe

1997
Rengi: Gri(Füme)

247.772

7.750

232,50


55 EJ 009

Binek Otomobil

Renault 9
R1339 TSW2 5 VT

1997
Siyah

69.850

6.875,00

206,25

Yukarıda özellikleri belirtilen araçlar, Müdürlüğümüzce 19.09.2018 Çarşamba günü saat 10:00'da Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacak ihale ile satılacaktır. İhaleye teklif çıkmaması, isteklilerin belgelerinin veya son tekliflerinin uygun görülmemesi halinde 26.09.2018 Çarşamba günü saat 10:00 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Pazarlık Usulü ile satılacaktır.
İstekliler, satılacak olan 55 DR 425 ve 55 EJ 009 plakalı araçları Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasını otoparkında görebilirler.
İhaleye katılmış olanlar, aracı görmüş sayıldıklarından, malın evvelce mevcut olduğu ileri sürülecek kusurlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Araçların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
MADDE 4. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI
Araçların muhammen bedelleri ve en az yatırılacak geçici teminat miktarları 3. maddede bulunan tabloda gösterilmiştir.
İstekliler söz konusu taşıtın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınırın muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
MADDE 5. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut 2886 s. Kanunun 37 maddesine göre teklif verecekler için geçerlidir.),
b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
d) Geçici Teminat,
e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
f) Türkiye'de tebligat adresi için adres gösterilmesi
g) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
Taşınırın satış ihalesine teklif verecekler; ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmek suretiyle yapar. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
İhale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 19.09.2018 Çarşamba günü saat 10:00'a kadar Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan evrak kayıt servisine teslim edeceklerdir. Posta ve kargo ile yapılan müracaatlar kabul edilecek, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
MADDE 6. İDARENİN YETKİSİ
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
MADDE 7. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç on beş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (İhale Komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde istekliye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir
Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
MADDE 8. HARÇ ve GİDERLER
a) İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir.
b) Satışa ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
c) 55 DR 425 plakalı Renault 19 Europe marka aracın muayenesi 16.05.2020 tarihinde, Trafik Sigortası ise 28.10.2018 tarihinde bitecektir. 55 EJ 009 plakalı Renault R1339 TSWR 5V marka aracın muayenesi 13.02.2019 tarihinde, Trafik Sigortası ise 23.02.2019 tarihinde bitecektir
d) Araçların muayene ve trafik sigortasından dolayı doğan veya doğacak her türlü gider ve masraflarını ödemek istekliye aittir.
MADDE 9. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
Alıcı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren on beş (15) gün içinde satılan taşınırın ihale bedelinin tamamını, Müdürlüğümüz Muhasebe Servisine veya Müdürlüğümüzün HALKBAKASI ÇİFTLİK ŞUBESİ TR 96 0001 2009 6650 0079 0000 02 no lu hesabına yatırarak, hesap belgesi veya makbuzunu Müdürlüğümüz Muhasebe Servisine teslim edecek veya gönderecektir.
Taşıt satışı bedeli tahakkuk eden zamanda ödenmemesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Müdürlüğümüze gelir kaydedilir.
Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra müşteri, taşıtı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde müşteri, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. Geçici Teminat borçların tamamı bittikten sonra iade edilecektir.
Müşterinin Şartnamenin hükümlerine uymaması durumunda, Şartnamedeki hükümlerin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınır Müdürlüğümüz adına kayıtlı ise sözleşme feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, Müdürlüğümüze gelir kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir.
İdare de bu süre sonunda tescil işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen niteliğe göre satılan taşınırı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.
MADDE 10. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
İdare; müşterinin yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınır üzerindeki takyidatları kaldırmak, tescil işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen niteliğe göre satılan taşınırı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.( İhale Tarihine kadar olan sigorta vergi gibi borçlar idareye aittir)
Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi halinde alıcı, sürenin bitmesinden itibaren en çok on beş (15) gün içinde, on (10) gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminatı geri verilir.
MADDE 11. SÜRENİN UZATILACAĞI HALLER VE ŞARTLARI
Alıcının, yabancı sermayeli şirket olması halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76.maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğini takiben alıcının İdareye başvurması üzerine İdare taşınmazın alıcıya ihale edildiğine dair belge düzenleyecek ve alıcıya temin edecektir.
MADDE 12. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
MADDE 13. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.
MADDE 14. İHALENİN YAPILAMAMASI.
Açık teklif usulü ile yapılan bu ihaleye istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 2886 sayılı kanunun 43.maddesinin ikinci fıkrasına göre pazarlıkla yapılacaktır.
İSTEKLİNİN
T.C. Kimlik No veya Ünvanı :
Adı ve Soyadı :
Tebligat Adresi :
Tarihi :
İmzası :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR