ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale ile 11 (onbir) adet araç ve iş makinesi satılacaktır

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090756
Şehir : Trabzon
Yıl : 1996
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KARADENİZ 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 adet araç
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortahisar Belediyesi  Encümen    Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığına ait aşağıda özellikleri yazılı araç ve İş Makinelerinin satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre KDV hariç ( KDV, mevzuatına uygun olarak belirlenen oran üzerinden alınacaktır) açık artırma usulü ile satılacaktır.
1-İhale 12 /12 / 2019 Perşembe Günü Saat 15:00’ dan itibaren 5’ er Dakika ara ile Ortahisar Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İştirakçiler istenilen belgelerle birlikte İhale saatinde hazır bulunacaklardır.
2-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler
a) Gerçek Kişiler ;
1) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi, (Aslı İdare Yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
3) Başkası adına vekil olarak katılanların noter onaylı vekaletnamesi ve imza beyanı,
4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,
5) Geçici teminat makbuzu veya dekontu ile ihale dokümanını aldığına dair makbuz. (Geçici teminat mektubu verilmesi halinde mektubun
geçerlilik tarihi süresiz olacaktır)
6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair
yazılı taahhütname,
7) İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
b) Tüzel Kişiler ;
1) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
2) Şirket ortaklarının isimlerine belirtir ticaret ve sicil gazetesi,
3) Başkası adına vekil olarak katılanların noter onaylı vekaletnamesi ve imza beyanı,
4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı
5) Geçici teminat makbuzu veya dekontu ile ihale dokümanını aldığına dair makbuz. (Geçici teminat mektubu verilmesi halinde mektubun
geçerlilik tarihi süresiz olacaktır)
6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair
yazılı taahhütname,
7) İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
3- 2886 Sayılı DİK ‘nun 6.Maddesinin 2.Bendine göre bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye giremezler.
4-İstenen belgeler asıl, asıl değilse suretleri noter onaylı olacaktır.
İhaleye Çıkarılan Araç ve İş Makinelerinin;

SIRA NO PLAKA NO MARKA MODEL CİNSİ DURUMU MUHAMMEN BEDEL
(TL+KDV)
GEÇİCİ TEMİNAT SATIŞ SAATİ
1 61 AK 156 Tofaş-Fiat 1996 Otomobil Faal 6.000,00 600,00 15.00
2 61 EK 434 Tofaş-Fiat 1997 Otomobil Faal 8.000,00 800,00 15.05
3 61 EH 939 Toyota 1998 Otomobil Faal 15.000,00 1.500,00 15.10
4 61 DZ 519 Tofaş-Fiat 2001 Otomobil Faal 9.000,00 900,00 15.15
5 61 AR 260 Tofaş-Fiat 1997 Otomobil Faal 7.000,00 700,00 15.20
6 61 TC 001 Nissan 2003 Otomobil (Arazi Taşıtı ) Faal 35.000,00 3.500,00 15.25
7 61 DT 940 Tofaş-Fiat 1996 Otomobil Faal 6.000,00 600,00 15.30
8 61 DN 537 Dorsan 1995 Yarı Römork Faal 20.000,00 2.000,00 15.35
9 00.23.01 Bomag 2000 İş Makinesi (Silindir) Faal 40.000,00 4.000,00 15.40
10 95.20.01 Champion 1995 İş Makinesi (Greyder) Faal 70.000,00 7.000,00 15.45
11 97.21.02 Fiat Hitach 1995 İş Makinesi (Las.Tek.Yük) Faal 35.000,00 3.500,00 15.50

5-İştirakçiler ihale konusu araç ve iş makinelerine bir bütün olarak teklif verebilecekleri gibi, tek kalem bazında da tek şartname ile teklif verebilirler.
6- İhale ile ilgili şartname , Ortahisar Belediyesi Deliklitaş Mevkii Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şefliğinde görülebilir ve
şartname imzalanmak suretiyle 50,00-TL karşılığında temin edilebilir.
7- İhale üzerinde kalan istekli , kesinleşen ihale bedeli üzerinden tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli ile karar Damga
vergisini yatırıp makbuzların aslını İdareye ibraz ederek teslim tesellüm tutanağını imzalamak suretiyle araç/iş makinesini teslim alacaktır.
8- İhale üzerinde kalan istekli teslime kadar olan kanuni işlemleri yerine getirmezse, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre
işlem yapılacaktır.
9-İstekliler söz konusu araç ve iş makinesini, mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü personel nezdinde görebilir.
10- İhaleyi ita amiri karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylar veya iptal edebilir.
11- Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek şartıyla İhaleyi yapıp yapmamakta yetkilidir.
12- İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline elden veya taahhütlü
posta ile tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
13- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 69.Maddesindeki durum söz konusu olursa aynı maddede belirtilen süre kadar süre uzatımı verilebilir.
14- Gazete ilan giderleri Kurumumuza aittir.
15- İhale ile ilgili postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
16- İhtilafların hal mercii Trabzon Mahkemeleri ve İcra daireleri olup, İhtilaf halinde Belediyemiz Defter kayıt ve belgeleri geçerlidir.
17-Bu ilanda belirtilmemiş hükümler için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri geçerlidir.
18-İdare, sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir. Sözleşme yapılmazsa, bu şartname sözleşme yerine kaimdir.

İlanen Duyurulur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR