URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1996 model Renault Laguna satışı yapılacaktır

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00884915
Şehir : İzmir / Urla
Yıl : 1996
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER EKSPRES 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Renault Marka Laguna Rxe tipi,1996 Model,35 UAR 01 Plakalı
İşin Yapılacağı Yer
:
Urla/İzmir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 10:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMETİNDE İHTİYAÇ DUYULMAYAN ARAÇ SATIŞI İLE İLGİLİ İHALE İLANI


MADDE 1- Belediyemize ait aşağıda yer alan Kamu Hizmetinde İhtiyaç duyulmayan aracın 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. Maddesine göre, açık ihale usulüyle satılmak üzere, Urla Belediye Encümenince Urla Belediyesi Meclis Salonunda ihale ile satışı yapılacaktır:

Sıra Cinsi Muhammen
Bedel (TL)
Geçici
Teminat (TL)
İhale Türü İhale Tarihi İhale Saati
1 Renault Marka Laguna Rxe tipi,1996 Model,35 UAR 01 Plakalı 11.816,78 3.500,00 TL Açık İhale 23.11.2018 10:30

MADDE 2- İhale Urla Belediyesince 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45..maddesi hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile yapılacaktır.

MADDE 3- İhale dokümanının görülmesi ve temini,
3.1. İhale dokümanı : Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uyal Caddesi No:6 Urla/İzmir adresinde bulunan Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde ve Belediyemiz internet sitesinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
3.2.İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uyal Caddesi No:6 Urla/İzmir adresinde bulunan Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesidir.
3.3. İhale doküman ücreti 50.00 TL olup, yatırılacağı yer: Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla/İzmir adresinde bulunan Urla Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

MADDE 4- İhale dokümanının kapsamı
4.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İhale şartnamesi ve ekleri,
b) Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.
c) Adres beyanı
İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Dosyaların verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk dosya verene aittir.
İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

MADDE 5- Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri geçici teminat mektupları (ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreli olacaktır.),
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 6- İsteklilerden istenecek olan belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

A) Istekli Gerçek Kişi İse:

 1. Kiralama İhale Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Şartname alındı makbuzu.(Aslı)
 3. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Bankalardan alınan Teminat Mektubu(aslı)
 4. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı)
 5. Nüfus cüzdanı (fotokopi)
 6. Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 7. Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (aslı veya tastikli örneği)
 8. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

B) Istekli Tüzel Kişi İse:

 1. Satış İhale Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Şartname alındı makbuzu.(Aslı)
 3. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Bankalardan alınan Teminat Mektubu(aslı)
 4. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı)
 5. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı (Aslı veya tasdikli örneği)
 6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirküleri.
 7. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

C) Ortak Girişimci İse:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi
Açık teklif usulüne göre ihale edilecek taşınır için teklifleri dosya halinde;23.11.2018 tarihinde Cuma günü ihale saatine kadar Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla-İzmir adresinde hizmet binasında bulunan Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna (Encümen) ve/veya İhale Komisyonu Sekretaryasına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dökümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye (Urla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü eliyle Encümen Başkanlığına sunulacaktır.) ulaşması şarttır. Posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki geçikme nedeniyle işleme konulmayacak tekliflerin alış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Son teslim zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

İlgililere İlanen Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR