MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt dahil sürücülü servis aracı kiralama hizmeti alınacaktır

MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805518
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA YENİGÜN 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/240263
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ için Toplum Yararına Çalışma Projesi Kapsamında Çalışan İşçilerin İş Sahalarına Taşınması İçin Şöförü İle Birlikte 92 gün 1 Adet (Minibüs veya Midibüs) en az 16 yolcu Kapasiteli Araç Kiralama İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Muğla İli Merkezi Sınırları İçinde Teknik Şartnamede Belirtilen Güzergahda
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MENTEŞE/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TYP İŞCİLERİNİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SINIRLARI DAHİLİNDE İŞ SAHALARINA TAŞINMALARI İÇİN AKARYAKIT DAHİL SÜRÜCÜLÜ SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİ


TYP İşcilerini İşletme Müdürlüğümüz sınırları dahilinde iş sahalarına taşınmaları için akaryakıt dahil sürücülü servis aracı kiralama işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/240263

1-İdarenin

a) Adresi

:

Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8/1 Menteşe MUĞLA 48800 MENTEŞE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2522141202 - 2522141409

c) Elektronik Posta Adresi

:

muglaobm@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ için Toplum Yararına Çalışma Projesi Kapsamında Çalışan İşçilerin İş Sahalarına Taşınması İçin Şöförü İle Birlikte 92 gün 1 Adet (Minibüs veya Midibüs) en az 16 yolcu Kapasiteli Araç Kiralama İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Muğla İli Merkezi Sınırları İçinde Teknik Şartnamede Belirtilen Güzergahda

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 14.06.2018, işin bitiş tarihi 02.11.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MENTEŞE/MUĞLA

b) Tarihi ve saati

:

29.05.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İsteklinin kendi malı olan makine; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
Kiralık olarak temin edilecek Araçlar için sözleşmeden önce (iş bitim süresine kadar geçerli olan) noter onaylı kira sözleşmeleri ile tevsik edilmelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Orman İşletme Müdürlüğü(İhale Birimi) Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/1 Menteşe / MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Orman İşletme Müdürlüğü (Mehmet SUNGUR-Özel Bütçe Mutemedi) Emirbeyazıt Mah.Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR