Yazdır

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İhtiyaç fazlası satılık vasıtalar (toplu satış)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492621
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA POSTASI 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü : Satış
İhalenin Yapılacağı Yer : Konya Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Toplantı salonu (Polis Evi yanı)
İhale Tarihi : 15.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

MÜBADELE İLANI

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken Ekonomik ömrünü tamamlamış 40 adet değişik cins ve modelde taşıt, ihtiyaç fazlası, hurda halinde yaklaşık 10166 kg muhtelif hurda demir malzemesi, yaklaşık 8333 kg muhtelif alüminyum malzemesi, yaklaşık 1333 kg muhtelif elektronik hurda malzemesi 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 9 adet 2016 model Renault Kangoo Multix 1.5 DCİ 90 BG araç ve 2849 Top copier bond a4 fotokopi kağıdı karşılığında açık arttırma usulü mübadele edilecektir.

1) İdarenin;

a) Adresi: Konya İl Emniyet Müdürlüğü Feritpaşa Mh. Telgırafçı Hamdibey Cd. No:1 PK.42060 Selçuklu-KONYA

b) Telefon ve faks numarası: Santral : 0(332) 237 64 00 G s m : 0(505) 318 42 00 F a x : 0(332) 235 25 16

2) Mübadele Konusu Malın

a) Niteliği, Türü Ve Miktarı: 40 adet değişik cins ve modelde taşıt, ihtiyaç fazlası, hurda halinde yaklaşık 10166 kg muhtelif hurda demir malzemesi, yaklaşık 8333 kg muhtelif alüminyum malzemesi, yaklaşık 1333 kg muhtelif elektronik hurda malzemesi

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri:

Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve diğer malzemeler Konya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (10) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (10) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur bu işlemlerden doğan vergi resim,harç,nakliye yükleniciye aittir.

3) Mübadelenin;

a) Yapılacağı Yer: Konya Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Toplantı salonu (Polis Evi yanı)

b) Tarihi ve saati: 15.12.2016 Perşembe günü Saat: 10.00

4) Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Güzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair asıl belgeler;

i. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

ii. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.

5) Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6) Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Konya İl Emniyet müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir (Polis Evi yanı)Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur, doküman bedeli 50 TL olup Konya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak makbuz karşılığı verilecektir.

7) Açık arttırmaya İsteklilerin vermiş olduğu en yüksek yerilen yazılı teklif üzerinden yapılacaktır.

8) Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir pey miktarı 500 top copier bond a4 fotokopi kağıdıdır.

9) İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10) Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11) Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12) Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri: 2016 model Renault Kangoo Multix 1.5 DCİ 90 BG Silindir hacmi- (cm3) 1461 Çap x Strok (mm) - Silindir adedi- 4 - Maksimum güç (bg)- 90 - Yakıt tipi Dizel Emisyon normu Euro 5 Enjeksiyon tipi Direct (Turbo) - Vites tipi -Manuel ,Vites sayısı 5 ileri Çekiş tipi Önden çekiş,Kilimalı.

2849 Top copier bond a4 fotokopi kağıdı A4 Ebatında 210 x 297 mm- 80 gr/m2

13) Mübadele konusu taşıtların özelikleri.

S. NO

PLAKASI

MODELİ

MARKASI

TİPİ

CİNSİ

DURUMU

1

42.A.0033

1998

RENAULT

19 EUROPA

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

2

42.A.0042

2008

RENAULT

KANGOO

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

3

42.A.0053

2002

TOYOTA

COROLLA

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

4

42.A.0066

2001

TOYOTA

COROLLA

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

5

42.A.0068

2007

FIAT

DOBLO

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

6

42.A.0164

2004

TOYOTA

COROLLA

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

7

42.A.0203

1999

RENAULT

19 EUROPA

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

8

42.A.0271

2002

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

9

42.A.0510

2005

RENAULT

CLİO

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

10

42.A.0581

2007

RENAULT

KANGOO

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

11

42.A.0582

2007

PEUGEOT

PARTNER

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

12

42.A.0583

2007

PEUGEOT

PARTNER

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

13

42.A.0626

2008

RENAULT

CLİO

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

14

42.A.0546

2004

KANUNİ

VAN35

MOTOSİKLET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

15

42.A.0547

2004

KANUNİ

VAN35

MOTOSİKLET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

16

42.A.0502

2005

RENAULT

CLİO

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

17

42.A.0555

2006

FORD

CONNECT

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

18

42.A.0500

2005

RENAULT

CLİO

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

19

42.A.0476

2004

FORD

CONNECT

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

20

42.A.0569

2007

RENAULT

KANGOO

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

21

42.A.0553

2005

TOYOTA

COROLLA

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

22

42.A.0441

2000

RENAULT

19 EUROPA

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

23

42.A.0086

1998

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

24

42.A.0578

2007

RENAULT

KANGOO

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

25

42.A.0056

2003

RENAULT

CLİO

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

26

42.A.0519

2005

TOYOTA

COROLLA

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

27

42.A.0630

2008

RENAULT

CLİO

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

28

42.A.0225

1997

ISUZU

MD27 SA

OTOBÜS(16-30 KİŞİ)

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

29

42.A.0319

1997

ISUZU

MD27 SA

OTOBÜS(16-30 KİŞİ)

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

30

42.A.0380

1999

ISUZU

MD27 SA

OTOBÜS(16-30 KİŞİ)

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

31

42.A.0107

2007

FIAT

DOBLO

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

32

42.A.0432

2000

RENAULT

19 EUROPA

BİNEK

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

33

42.A.0094

2000

BMW

R1100RT

MOTOSİKLET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

34

42.A.0095

2000

BMW

R1100RT

MOTOSİKLET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

35

42.A.0097

2000

BMW

R1100RT

MOTOSİKLET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

36

42.A.0100

2001

BMW

R1100RT

MOTOSİKLET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

37

42.A.0101

2001

BMW

R1100RT

MOTOSİKLET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

38

42.A.0400

2000

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

39

42.A.0465

2004

FORD

CONNECT

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

40

42.A.0607

2007

FORD

CONNECT

KAMYONET

Çekme Belgeli (Onarımla Kullanılır)

14) Mübadele konusu hurda demir, alüminyum araç plakası ve elektronik hurdaların özellikleri

S.N

CİNSİ

MİKTARI

DURUMU

01

Muhtelif Hurda demir malzemesi

Yaklaşık 10166 kg

Hurda

02

Alüminyum hurda araç plakaları

Yaklaşık 8333,3 kg

Hurda

03

Muhtelif Elektronik Hurda Malzemesi

Yaklaşık 1333,3kg

Hurda

15) Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hurdalar Konya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Deposunda(Meram Ek Hizmet Binası trafik tescil şube müdürlüğü yanı) araçlar ise Ulaştırma Şube Müdürlüğü otoparkında (Polis Evi Yanı )görülebilir.

16) Mübadele konusu hurda malzemelerin miktarı yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır.

17) Mübadele açık artırma usulü yapılacaktır.

18) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

19) İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

20) Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 446.291,67 TL’ dir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR