NARMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda araç satışı yapılacaktır

NARMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00897748
Şehir : Erzurum / Narman
Yayınlandığı Gazeteler

OLTU''NUN SESİ 20.11.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası  Encümen Toplantı Salonuu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
ERZURUM İLİ
NARMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARAÇ SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

1- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan aşağıda vasfı belirtilen araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
2-İhale 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14.00 Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.
3-Satışı yapılacak araçlar:

No Plaka Marka Tip Yılı Yakıt Vites Motor
(Silindir)
(cm3)
Muhammen
Bedel
(TL)
Geçici
Teminat
(TL)
Teslim
Yeri
Durumu
1 25 DN 496 Mitsubishi L200 4x4 2000 Dizel Manuel 1635 13.000 390 Narman Faal Değil,
Trafikten Çekilmiş,
Yürümez
2 25 EP 006 Ford Mondeo 2009 Dizel Otomatik 1997 31.000 930 Narman Faal,
Trafikten Çekilmiş, Yürümez
3 34 RTM 21 BMC Fatih 1993 Dizel Manuel - 8.000 240 Narman Faal
Trafikten Çekilmiş,
Yürür
4 25 NA 981 Desoto AS 950 1999 Dizel Manuel 6000 22.919 688 Narman Faal
Trafikten Çekilmiş,
Yürür
5 Kantar Elektronik 60 Ton - - - - 7.500 225 Narman Faal,
Çalışır,
Kalibrasyonu yok


4-Satılacak her bir aracın muhammen bedeli KDV hariç yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminat her bir araç için belirtilen muhammen bedelin % 3’üdür.İhalesi yapılacak araçlar yukarıdaki sıralamaya göre ayrı ayrı satılacaktır. Araçlara ait eski dönem her türlü, vergi, muayene, sigorta maliyetleri alıcıya aittir.
5-İhaleye Girebilme Şartları
İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda ihaleye katılabilmek için istenen Belgeleri İhale Komisyon Başkanlığına sunmak zorundadır.
A- Gerçek Kişilerin
a- İş veya kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b- Geçici teminat dekontu veya makbuzu,
c- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
B- Tüzel Kişilerin
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca ;
b-Şirket adına katılanların Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017-2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.
- İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartnameyi ihale saatinden önce Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

C- Belgelerin sunuluş şekli

- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de ekleyebilir.
6-İdari Şartname mesai saatleri içinde Narman Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
7-İstekliler geçici teminatlarını mesai saatleri içinde Narman Belediyesi veznesine yatırabilirler.
8- İhale üzerinde bırakılan istekliden, İhale gününü müteakip (İhale günü Dahil) iki gün içerisinde ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
10-İhaleye giren her şahıs yada firma yetkilisi ihale şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.
11-Çıkabilecek Anlaşmazlıklarda Oltu Mahkemeleri yetkilidir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR