GEMLİK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar ile taşınmazlar Milli Emlak'tan satılıktır

GEMLİK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet taşınır , 7 adet taşınmaz satışı ile 1 adet taşınmaza irtifak hakkı verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.09.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN


SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR

SIRA DOSYA NO PLAKA CİNSİ/ MARKASI/ MODELİ TAŞITIN DURUMU BULUNDUĞU OTOPARK TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
TARİHİ / SAATİ
1 16050500019 Marka ve Modeli Olmayan ATV Taşıtı Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Marmara Otopark 800,00 200,00 11.09.2019 09,00
2 16050500020 77EP601 Otomobil/Tofaş Fiat 131 Şahin/1991 Model Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Amca Otopark 5.000,00 1.500,00 11.09.2019 09,15

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR


SIRA
DOSYA NO MAHALLESİ MEVKİ
/CAD.SK
VAR PARSEL YÜZÖLÇÜM
HAZİNE
HİSSESİ
sonelerı
İMAR /FİİLİ DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ VE SAATİ
3 16050108002 Kurtul delibey 1723 1.206,82 Tam Tarla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanı / Tarımsal işgalli 149.300,00 37.325,00 11.09.2019 09,30
4 16050108713 Osmaniye Çakaldere 411 33 209,33 Tam Tarla 1/5000 ölçekli Nazım imar planında tarım alanı/ Zeytinlik İşgalli 26.200,00 5.240,00 11.09.2019 09,45
5 16050102310 Muratoba Damon 1668 43 1895,01 Tam zeytinlik 1/5000 ölçekli Nazım imar planında Tarım alanı/Zeytinlik İşgalli 57.000,00 11.400,00 11.09.2019 10,00
6 16050102951 Kurşunlu Çevre yolu 210 8 707,50 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Kurşunlu Revizyon imar planında ayrık nizam 2 katlı konut alanı 283.000,00 56.600,00 11.09.2019 10,20
7 16050107290 Küçükkumla Çamlık 231 3 1.064,43 1.059,38 Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 5 katlı konut alanı/ Boş vaziyettedir. 1.166.000,00 233.200,00 11.09.2019 10,40
8 16050100846 Umurbey 1.Selim Sk 220 3 563,43 Tam Arsa /1000 ölçekli Umurbey uygulama imar planında ayrık nizam 3 katlı konut alanı 240.000,00 48.000,00 11.09.2019 11,00
9 16050100012 Hamidiye 1 Nolu Aralık Sk 144 17 289,98 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında B-3 Kat Ticaret Alanı ve Yol 2.320.000,00 580.000,00 11.09.2019 11.20

İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZ

DOSYA NO MAHALLESİ MEVKİ VAR PARSEL YÜZÖLÇÜM
HAZİNE
HİSSESİ
sonelerı
İMAR VE FİİLİ DURUMU
İRTİFAK HAKKI TESİSİ AMACI İlk Yıl Tahmini İrtifak Bedeli (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
TARİHİ VE SAATİ
10 16050103035 Kurşunlu Damya 2193 31 2387,53 Tam Tarla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı Yol ve Park Kısmen Zeytinlik olarak Kullanılmakta Turizm, Eğitim, Sağlık, Sanayi, Sosyal ve Kültürel vb. tesisler (Konut ve Enerji hariç) Yapılmak Amacıyla 30 (otuz) Yıllığına İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi 28.700,00 8.610,00 11.09.2019 11.40

1) Yukarıdaki Tabloların 1’inci ve 2’nci sıradaki taşıtların, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’ncu sıradaki taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile, 10’ncu sıradaki taşınmazın irtifak hakkı ihalesi ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatinde İhale Komisyonuna teslim etmeleri;
-Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması, (bir örneği http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir.)-Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri,
-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
4) Taşıtların satış bedeli üzerinden ayrıca KDV tahsil edilecek olup, satış ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. yükümlülükler alıcıya aittir.
5) Yukarıdaki Tabloda 10’uncu sıradaki taşınmaz üzerinde, imar planı ile getirilecek kullanım kurallarına uygun olarak Turizm, Eğitim, Sağlık, Sanayi, Sosyal ve Kültürel vb.(konut ve enerji hariç) tesisler; yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıllığına irtifak hakkı tesis edilecektir. Ancak, ileride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın, tescil, ifraz, tevhid, terk, vb. işlemlerin yapılması veya imar planın yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin %20’si oranındaki bedel karşılığında 1(bir) yıl süre ile ön izin verilecektir.
6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır İstenilen evrakların yukarıda belirtilen saate kadar İdareye verilmemesi halinde ihalenin başlamasına veya katılınmasına itiraz edilemez.
7) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8) İhale ilanları veya metni http://www.milliemlak.gov.tr ve http://bursa.csb.gov.tr adreslerinden de görülebilir. Bilgi için Telefon:02245132953. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR