ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ekonomik ömrünü doldurmuş otobüsün satışı yapılacaktır

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ait ekonomik ömrünü doldurmuş otobüsün satış işi ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ OTOBÜSÜN SATIŞ İHALESİ İLANI
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Erzurum Büyükşehir Belediyesi ait ekonomik ömrünü doldurmuş otobüsün satış işi ihalesi 19.03.2019 Salı günü saat 14.00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık (artırma) teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.

 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi Nüfus Kayıt Örneği (İhale konusu mahalle/köy nüfusuna kayıtlı olması)

 2. Teklif vermeye yetkili olduğuna gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Noter tasdikli imza sirküsü, - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre Tüzel kişi ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

 3. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

 4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 5. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)

 6. İhale şartnamesinde belirtilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

 7. Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz ve şartnamenin okunup kabul edildiğini belirten dilekçe
  İhale onayını müteakip 15 gün içerisinde toplam ihale bedeli, her türlü harç, vergiler ve tellaliye ile birlikte Belediye veznesine yatırılacaktır
  İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
  Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  Şartnameler Mali Hizmetler Daire Başkanlığı İhaleler Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, ihaleye katılmak isteyenler 500 TL bedel karşılığında şartname almak zorundadır.
  Bir (1) adet araca ait muhammen bedel ve geçici teminat bedeli aşağıdaki gibidir.

PLAKA MODEL CİNSİ MARKASI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
25 EL 751 1993 Otobüs Mercedes Benz 10.000 TL 300 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR