Yazdır

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.BŞK.MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Chevrolet Silverado 1500 tip çift kabin pikap satış ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495848
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÜNEY 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MERSİN 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 12.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Hizmetler Toplantı Salonu Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MERSİN
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Adet 1997 Model Cehvrolet marka Silverado 1500 Tip Çift Kabin Pikap(Komyonet),Aracın 27.05.2016 tarihinde fenni muayenesi yapılmış olup çalışır faal durumdadır.
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

CEHVROLET SİLVERADO 1500 TİP ÇİFT KABİN PİKAP SATILACAKTIR.

MERSİN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

CEHVROLET SİLVERADO 1500 TİP ÇİFT KABİN PİKAP satışı MESKİ Taşınır ,Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar Haklarındaki Yönetmeliğin 23 uncu maddesine göre açık teklif ihale usulü ile satış yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. 99 33070 AKDENİZ/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3243370841 - 3243360277

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihalebirimi@meski.gov.tr

2-Satışı Yapılacak Aracın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet 1997 Model Cehvrolet marka Silverado 1500 Tip Çift Kabin Pikap(Komyonet),Aracın 27.05.2016 tarihinde fenni muayenesi yapılmış olup çalışır faal durumdadır.

b) Aracın görülebileceği yer

:

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Hizmetler Binası Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MERSİN

c) Aracın görülebileceği saatler

:

Hafta içi 09:00-12:00 ile 13:00-16:30 arası idareden izin alınarak görülebilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Hizmetler Toplantı Salonu Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MERSİN

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.İhaleye katılmak istediğini belirten dilekçe

2.Geçici Teminat makbuzu/mektubu

3.Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

4.Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi, esnaf sicil belgesi vb.

5.Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin nüfus kayıt örneği.

6.Teklif mektubu,

7.Şartname alındı makbuzu,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı 50TRY (Türk Lirası) karşılığı MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ-Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Birimi-Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- Aracın tahmin edilen Muhammen Bedeli:28.666,66TL ve Geçici Teminat Bedeli :860,00-TL(sekizyüzaltmışbin) TL olup; İhaleye girecek isteklerden Geçici teminatı nakit olarak yatıracak olanlar geçici teminatlarını MESKİ veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 10:00’ dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzun teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka teminat mektubu olarak verilecek geçici teminat, Banka Bölge veya Genel Müdürlükçe teyitli ve teminatın mektubunun süresi en az 12.03.2017 tarihine kadar olmalıdır.

12. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR