SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

14 adet Toyota Land Cruiser satılıktır

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın Ama Birimi İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Aşağıda özellikleri belirtilen Araçların satışı işi 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ihale odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. İhale 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın alma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir. İhale 15.04.2019 tarih ve Saat:10:00’ da Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın Ama Birimi İhale Toplantı Salonunda (Kadı Burhanettin Mah. Eski Demiryolu Cad. (Eski T.C.D.D. Hastanesi) No:7 Sivas/Merkez adresinde yapılacaktır.
İhaleye katılacakların en geç ihale saatine kadar:
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Madde 26. Maddesi gereği a) Tedavüldeki Türk Parası, b) (Değişik: 17/9/2004 – 5234/9 md.) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) (Değişik: 17/9/2004 – 5234/9 md.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. (1) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde istekliler; Sivas İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Halk Bankası Sivas Şubesi TR 43 0001 2009 6990 0005 0000 68 IBAN nolu hesaba yatıracakları geçici teminat makbuzu, (Banka makbuzlarında ödemeyi yapan isteklinin adı/ticari unvanı-TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası, IBAN numaralarını, ihalenin adını, belirtilmesi) Geçici teminatın, teminat mektubu olarak sunulması halinde bankalardan 2886 sayılı Kanunun 26.maddesine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu ve banka teyidi (Süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,) yazısı ile birlikte verilecek

 1. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yerinin gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) ve ayrıca iletişim için telefon, faks ve elektronik posta adresi,
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesinin aslı veya tasdikli sureti; (Gerçek ve Tüzel Kişiler için)
 3. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Ihale tarihinden itibaren altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği
 7. İhale komisyonu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesi gereği gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 8. İstekliler yukarıda sayılan belgeleri ihale saatinden önce ihale komisyonuna sunacaklardır.
 9. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
 10. Satışı yapılacak 14 araç Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Kadı Burhanettin Mah. Eski Demiryolu Cad. (Eski T.C.D.D. Hastanesi) No:7 Sivas/Merkez adresinde görülebilir.
 11. İhaleye katılacak istekli, bir araca teklif verebileceği gibi birden fazla araca da teklif verebilecektir.
 12. Nüfus Cüzdan Örneği,
 13. İhale ilanı ve araçlara ait özellikler www.sivas.ism.saglik.gov.tr adresinden görünebilir.
 14. İstekliler ihaleye katılabilmeleri için yukarıda belirtilen evrakları yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
 15. İhale üzerinde kalan istekli taşıtların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek, satış işlemleri üzerinden doğacak her türlü vergi (KDV), resim, harçlar, damga ve karar pulu vb. bedeli istekli tarafından peşin olarak ödenecektir.
 16. İhaleye girenler satılığa çıkarılan araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir mesuliyet kabul edilmez. İhalesi yapılan araçlar bulunduğu yerde ve bedeli ödendikten sonra teslim edilir. Satılan araç alıcısına olduğu gibi teslim edilecek trafiğe çıkartmak için düzenlenecek tüm belge ve işlemleri alıcı tarafından yapılacak, İdareden herhangi bir ücret talep edemeyecektir. Satılan araçların teslimi, taşınması ve nakli esnasında doğabilecek her türlü hasar, zarar ve zayiat için gerekli tedbirleri almak müşteriye ait olup bu konularda idarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 17. İlan Olunur.
S.NO PLAKA MARKA VE MODELİ CİNSİ YAKIT CİNSİ MOTOR NO ŞASE NO GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDELİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ
1 58FN303 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0130925 FZJ750021085 4.500,00.-TL 45.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
2 58FN304 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0128692 FZJ750020839 3.000,00.-TL 30.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
3 58FN305 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin F120131244 FZJ750021104 5.000,00.-TL 50.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
4 58FN306 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ01300684 FZJ750021036 4.400,00.-TL 44.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
5 58FN307 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0128423 FZJ750020819 4.600,00.-TL 46.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
6 58FN310 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0128435 FZJ750020823 4.200,00.-TL 42.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
7 58FN311 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ01255997 FZJ750020488 4.350,00.-TL 43.500,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
8 58FN312 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0125116 FZJ750020337 4.700,00.-TL 47.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
9 58FN313 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0125468 FZJ750020376 4.900,00.-TL 49.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
10 58FN314 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0124405 FZJ750020235 4.900,00.-TL 49.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
11 58FN315 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ01249091 FZJ750020313 4.300,00.-TL 43.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
12 58FN318 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0128672 FZJ750020832 4.000,00.-TL 40.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
13 58FN320 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0128409 FZJ750020811 3.900,00.-TL 39.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00
14 58FN321 Toyota Marka Land Cruıser Model Minibüs (Arazi Taşıtı) Benzin 1FZ0124670 FZJ750020272 4.800,00.-TL 48.000,00.-TL 15.04.2019 Saat:10:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR