İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Yönetmelik değişikliği hakkında duyuru

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00904440
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 28.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3011 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
14.11.2018 TARİH 13 SAYILI
İSKİ GENEL KURUL KARARIYLA KABUL EDİLEN
İSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
-İLAN METNİDİR-


İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI


MADDE 1 – 17.05.2012 Tarihli, 4 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek, 26.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren İSKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin adı “İSKİ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 17.05.2012 Tarihli, 4 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek, 26.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren İSKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 9’uncu Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 - (1) Hukuk Müşavirliğinde görülen işleri yapmak üzere yeteri kadar şef görevlendirilir.
(2) Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kendilerine tevdi edilen işleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre, 1.Hukuk Müşaviri ve ilgili Hukuk Müşavirinin gözetimi altında plan ve programa bağlayarak yapmak ve/veya bu işleri emrindeki personele yaptırmak,
b) Şeflik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, genelge ve talimatlara riayet etmelerini sağlamak,
c) Şefliğine tevdi edilen evrakın iş ve işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
ç) 1.Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yerine getirilmesi istenilen işlerin zamanında ve gereği gibi yapılması ile sonucunun ilgilisine bildirilmesini sağlamak,
d) Kendilerine tevdi edilen işler ile alakalı ödemelerin gerçekleştirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
e) İSKİ adına gelen tebligatları almak, Hukuk Müşavirliği’ne gelen ve Hukuk Müşavirliği’nden giden yazıların kayıt, havale, zimmet, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yürütmek,
f) Hukuk Müşavirliği’ne gelen evrakı, evveliyatı var ise bununla ilişkilendirerek bilgisayar ortamında kayıt altına aldırmak ve 1.Hukuk Müşaviri veya ilgili Hukuk Müşavirinin tevdi ettiği Müşavirlik personeline ve/veya şefliğe gereği yapılmak üzere teslimini sağlamak, işlemi biten evrakın arşivlenmesini ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
g) Hukuki görüşlerin ayrı bir dosyada muhafazası ve gerektiğinde elektronik ortama aktarılması işlemlerini yapmak,
ğ) İdare birimlerinden gönderilen sözleşmelerin noter işlemlerini yürütmek,
h) Hukuk Müşavirliğinin idari iş ve işlemleri için gerekli avansın alınması ve kapatılması işlemlerini yürütmek,
ı) Müşavirlik personelinin özlük işlemlerini düzenli bir şekilde takip etmek,
i) Hukuk Müşavirliğinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
j) Taşınır mal kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak.
k) Şefliğiyle ilgili varsa alımı yapılan hukuk hizmetlerinin sözleşmelerini yürütmek,
l) Hukuk Müşavirliği’nin dava ve icra işlemleri için gerekli avansın alınması ve kapatılması işlemlerini yürütmek,
m) İşlemi biten dava ve icra dosyalarının arşivlenmesini ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
(3) Gerekli hallerde Şeflikler arasında, bağlı oldukları Hukuk Müşavirinin imzası ile yazışma yapılabilir.
(4) Şefliklerin görev paylaşımı ile yürütecekleri iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar 1.Hukuk Müşavirinin talimatları doğrultusunda belirlenir.
(5) Şefler, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, ilgili Hukuk Müşaviri ve 1.Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.”

MADDE 3 – (1) 17.05.2012 Tarihli, 4 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek, 26.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren İSKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin Şefliklerde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 10’uncu Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“Şefliklerde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Şeflik büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hukuk Müşavirliği’ne ve/veya şefliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, gerekli kayıt işlerini yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek Şefine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgilisine teslim etmek, muhafazası gerekenleri dosyasında muhafaza etmek,
b) Giden evrakın kaydını yapmak, gelen kaydını kapatarak ilgili birime göndermek,
c) Dava ve icra dosyaları içinde muhafazası gerekmeyen gelen ve giden evrak için birimlerine ve/veya konularına göre dosya tutmak,
ç) 1.Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve şeflerin tüm dilekçe, yazı ve yazışmalarını süresinde ve usulüne uygun olarak yazmak, ödemelerin gerçekleştirme işlemlerini yapmak,
(2) Şefliklerde takip memuru olarak görevlendirilen personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 1.Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve şefinin talimatı üzerine dava ve icra takiplerini açmak, dava ve icra işlemlerini yapmak, iş emirlerinin gereklerini yerine getirmek, gerekli masrafları belgesi karşılığında yatırmak ve sonuçlarından ilgilisine zamanında bilgi vermek, iş emirlerini ve ilgili harcama belgelerini dosyasında muhafaza etmek, gerektiğinde haciz, tespit ve keşiflere iştirak etmek,
b) Aldıkları avansları süresinde kapatmak,
c) İşlemi biten evrak ile dava ve icra dosyalarının hıfz işlemlerini yaparak ilgili Şefliğe teslim etmek,
ç) 1.Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve Şefi tarafından verilen diğer işleri yapmak.
(3) Arşiv personelinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hukuk Müşavirliğine gelen ve giden evraktan avukat dosyasında, havale edilen personel veya şeflikte muhafazası gerekmeyenlerin tasnif ve arşivleme işlemlerini bu Yönetmeliğin ve İSKİ Belge Yönetimi Uygulama Yönergesinin ilgili hükümlerine göre yerine getirmek,
b) İşlemi biten dava ve icra dosyalarından avukat ve ilgili hukuk müşaviri imzasıyla arşive kaldırılmasına karar verilenlerin arşivleme ve saklanması işlemlerini yürütmek,
c) Arşive kaldırılan dava dosyalarındaki kararların birer örneğinin, müşavirlik dosya numarasına göre oluşturulacak “Mahkeme Karar Kartonu” içine alınması, saklanması ve gerektiğinde taranarak dijital ortama aktarılması işlemlerini yapmak,
ç) Arşive kaldırılan evrak ve dosyalardan saklanma süresi içinde ihtiyaç duyulması üzerine çıkartılarak ilgilisine verilmesi ve tekrar arşivdeki yerine konulması işlemlerini yerine getirmek,
d) Birim arşivinde saklanma süresi dolan evrakın ve dosyaların kurum arşivine gönderilmesi ve/veya imhası işlemlerini bağlı olduğu şefle birlikte yerine getirmek.
(4) Şefliklerde görev yapan personel, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, bağlı oldukları şefe, hukuk müşavirlerine ve 1.Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.”

MADDE 4 – (1) 17.05.2012 Tarihli, 4 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek, 26.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren İSKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin Hukuk müşavirliğinin işleyişiyle ilgili usul ve esaslar başlıklı 21’inci Maddesinin 8’inci Fıkrasının (b) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“b)(Değişik: 22/11/2016-16 sayılı G.K.K. Yönetmeliğin 2. md.)
Dava açılmadan önce veya dava esnasında ilgili mevzuat uyarınca ihtilafların çözülmesi için arabuluculuk yoluna başvurulması halinde; görüşmeler ilgili mevzuatındaki usule göre yürütülerek sonuçlandırılır. Yapılan görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması ve bu anlaşma uyarınca İdaremizce ödeme yapılmasının gerekmesi halinde, anlaşma belgesi komisyon üyesi avukat tarafından ilgili idare birimlerine gereği yapılmak üzere gönderilir ve ilgili İdare birimi tarafından gerekli işlemler yerine getirilir.
Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden dava açılması veya icra takibi yapılmasının veyahut açılan bir dava veya icra takibine devam edilmesinin faydasız olduğu anlaşıldığı takdirde; bu husus gerekçesiyle birlikte ilgili birime gönderilerek, yapılacak işleme esas birim görüşünün bildirilmesi istenir. Keyfiyet Genel Müdürlük Makamına arz edilir ve Makam Emri doğrultusunda işlem yapılır. Ayrıca ilgili biriminden gelen veya dosyada bulunan bilgi ve belgeler üzerinden yasal yollara başvurulmasında veya devam edilmesinde fayda olmadığı kanaatine varıldığı takdirde, ilgili birimlerle tekraren yazışma yapılmayarak konu Genel Müdürlük Makamına arz edilir ve verilecek Makam Emri doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.”
MADDE 5 – (1) 17.05.2012 Tarihli, 4 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek, 26.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren İSKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM”, “Avukatlığa Giriş” başlığındaki Madde 11 den Madde 20’ye (20 dahil) kadar olan maddeler yürürlükten kaldırılmış, devamındaki “BÖLÜM” ve “MADDE” numaraları teselsül ettirilmiştir.
MADDE 6 - (1) İş bu Yönetmelik, İSKİ Genel Kurulu’nca kabulü ve ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Genel Müdür yürütür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR