SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetmelik değişikliği duyurusu

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00705584
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 22.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ)
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ)
ESAS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkinda Kanunun ek 5 inci maddesi ve geçici 10 uncu maddesi gereğince 23.08.2001 tarihli ve 2001/3152 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olan Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 2560 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili genel usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı ile görev, yetki ve sorumluluklarının yürütülmesinde uygulanacak genel usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 2560 sayılı Kanun ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu yönetmelikte ifade edilen;

 1. İdare/SASKİ : Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,
 2. Genel Kurul : SASKİ Genel Kurulunu,

c) Yönetim Kurulu : SASKİ Yönetim Kurulunu,
ç) Genel Müdür/Üst Yönetici : SASKİ Genel Müdürünü,
d) Danışma ve Yardımcı Birimler : Teftiş Kurulu Başkanlığını, Hukuk Müşavirliğini, Özel Kalem
Müdürlüğünü,
e) Uygulama Birimleri : Daire Başkanlıklarını,
f) Birim/Alt Birim : Daire Başkanlıklarına bağlı şube müdürlüğü ve norm kadroda
tanımlanan şeflik gibi alt birimlerini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Birimler ve bağlılıkları
MADDE 4- (1) 2560 sayılı Kanun, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca ihdas edilen kadrolar kullanılarak, daire başkanlıklarının ve birimlerin oluşturulması ve bu birimlerin bağlılıkları Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir.

(2) Kurulan uygulama birimlerinin ve bağlı birimlerin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunca çıkartılacak Yönergeler ile belirlenir.

Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 5- (1) Bu yönetmelik çerçevesinde her bir birime yüklenen görev ile birlikte, o görevin yerine getirilmesini sağlayacak yetki ve sorumluluk da verilmiş sayılır.

(2) Birim amirleri; İdare tarafından çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde tespit edilen ve Genel Müdür tarafından verilen görevler için kararlar almaya ve uygulamaya yetkilidirler.

Temsil
MADDE 6- (1) İdari, kazai ve diğer bütün merciler önünde idareyi Genel Müdür temsil eder. Genel Müdür lüzum göreceği işler için temsil yetkisini kısmen veya tamamen devredebilir.
Yetki devri
MADDE 7- (1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur:

 1. Birim amirleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt kademedeki personeline devredebilirler. Yetkilerin devri veya kaldırılması, kanunda öngörülen haller dışında Üst Yöneticinin yazılı onayı alınarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir.

 1. İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademedeki personele devredemezler.

 1. Üst yönetici veya birim amirleri tarafından devredilmiş olan yetkiler, aksine işlem bulunmadığı sürece üst yönetici veya birim amirinin değişmesi halinde de aynen devam eder.

 • Üst Yönetici tarafından devredilmiş yetkiler, yetki devri yapılmış birim amirlerinin değişmesi halinde ayrı bir yetki devrine lüzum kalmaksızın aynen devam eder.

 1. Birim amirleri tarafından alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. Bu yetkilerin devri veya kaldırılması birim amirlerince yazılı olarak devredilene tebliğ edilmek suretiyle yapılır. Ancak acele hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile belgelendirilmek kaydıyla da yapılabilir.

 1. Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından belli bir görev için görevlendirilenler, o göreve ait yetki ve sorumluluğa tam olarak sahip olurlar.


İmza yetkisi
MADDE 8- (1) İdare adına kimlerin hangi derecede imzaya yetkili oldukları Yönerge ile düzenlenir. İmza Yetkileri Yönergesi ile devri yapılmış yetkiler için ayrıca yazılı tebliğ şartı aranmaz.
İç yönetmelikler
MADDE 9- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği’nin çalışma usul ve esasları hazırlanacak iç yönetmelikler ile belirlenir.

Yönergeler
MADDE 10- (1) Yukarıda sayılanlar dışındaki birimlerin çalışma usul ve esasları hazırlanacak yönergeler ile belirlenir. Yönergeler Yönetim Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, İdare Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Teşkilat yapısı
MADDE 11- (1) SASKİ Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı;

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetçiler
  • Genel Müdür,
  1. Genel Müdür Yardımcıları,
  2. Teftiş Kurulu Başkanlığı,
  3. Hukuk Müşavirliği,
  4. Daire Başkanlıkları,
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  1. Şube Müdürlüğü
  • Gerekli hallerde şefliklerden,


müteşekkildir.

Genel Kurul
MADDE 12- (1) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, SASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları
MADDE 13- (1) Genel Kurul 2560 sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ait olarak 2560 sayılı Kanunda tanzim edilmemiş hususlarda 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun görevleri
MADDE 14- (1) Genel Kurul 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

(2) Yönetim Kurulunun çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle tespit edilir. Yönetim Kurulunun sekreterlik hizmetleri Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(3) Yönetim Kurulu Üyeleri, kanun ve mevzuat hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu kararlarının icrasını denetlemekle yetkilidir.

Denetçilerin görevleri
MADDE 16- (1) Denetçiler 2560 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre Genel Kurul tarafından seçilir ve kanunda belirtilen görevleri ifa ederler.

Genel Müdürün görevleri
MADDE 17- (1) Genel Müdür 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre atanır ve kanunda belirtilen görevleri ifa eder.

(2) Genel Müdür; asli sorumluluk kendi uhdesinde kalmak üzere görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini Genel Müdür Yardımcılarına devreder ve bu husus tüm birimlere duyurulur.

Genel Müdür Yardımcılarının görevleri
MADDE 18- (1) Genel Müdür Yardımcıları 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre atanır. Genel Müdür Yardımcıları, kanunda belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 1. İdarenin kendisine bağlı Daire Başkanlıklarının yönetimini yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yerine getirilmesinde genel müdüre yardımcı olmak,

 1. Bağlı Daire Başkanlıklarının planlı, organize ve koordineli olarak çalışmaları için gerekli toplantı ve raporlamaların yapılmasını sağlamak,

 1. Genel Müdür tarafından devredilen yetkileri kullanmak,

 • Bağlı Daire Başkanlıklarını sevk ve idare etmek,

 1. Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine raporda teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak,

 1. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Genel Müdüre bağlı birimler
MADDE 19- (1) Danışma ve yardımcı birimlerinden olan Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalışır. Bunlar dışındaki birimlerden Genel Müdüre doğrudan bağlı çalışacak olanlar, Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Genel Müdür Yardımcılarına bağlı birimler
MADDE 20- (1) Genel Müdür Yardımcılarına bağlı çalışacak uygulama birimleri ile bu birimlerin bağlı olacakları Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür tarafından belirlenir.

Daire Başkanlıkları
MADDE 21- (1) Daire başkanlıkları; Genel Müdür veya Genel Müdür’ün yetki devri yaptığı Genel Müdür Yardımcılarına bağlı olarak çalışırlar. Daire başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları yönerge ile belirlenir.

Şube müdürlükleri
MADDE 22 - (1) Şube müdürlükleri; Daire başkanlıklarına bağlı olarak çalışırlar. Daire başkanlıklarına bağlı olan şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili daire başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği yönergede düzenlenir.

Alt birimler
MADDE 23- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Genel Kurulca ihdas edilen kadrolar kullanılarak Yönetim Kurulu kararı ile gerekli hallerde kurulacak şeflik gibi alt birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları yönergede düzenlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 24- (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 25- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 15.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren SASKİ Esas Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik; Genel Kurul onayına müteakip, usulünce ilanıyla yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik SASKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR