Yazdır

İLLER BANKASI A.Ş.YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri duyuru ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623391
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


Madde 18- Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Bankanın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya , Yönetmelik, Yönerge ve diğer düzenleyici işlemleri hazırlamaya, hazırlatmaya ve yürürlüğe koymaya, yetkilidir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu , Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile belirlenen yetki ve görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, ayrıca;
a) Kredi açılmasına, iç ve dış piyasalardan fon ve kredi temin edilmesine ve kullandırılmasına,
b) Açılacak kredilerin vadelerini ve faiz oranlarını belirlemeye,
c)Bankanın öncülüğünde, faaliyet alanıyla ilgili olarak şirket kurulması için Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere teklifte bulunmaya,
ç) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, bölgeler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına,
d) Bankaya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararların alınmasına,
e) Bankanın yıllık bütçesinin incelenerek onanmasına ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasına,
f) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabının hazırlanarak Genel Kurula sunulmasına,
g) Kredilerden doğan alacakların faiz oranlarını belirleyerek yeniden yapılandırmaya,
ğ) Banka faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespite, Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin onaylanmasına,
h) 6107 sayılı Banka Kanunu ve diğer mevzuat ile münhasıran kendisine verilen yetki ve görevleri kullanmaya,
ı) Bankanın şirket ve iştiraklerindeki Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi adaylarının bu konuda uzman kişiler arasından seçilmesine,
i) Banka merkezi dışından gelen Genel Kurul üyelerine harcırah ödenmesine,
j) Banka’nın temsil ve ilzamına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, temsil ve ilzam ile imza yetkisi verilecek personeli belirlemeye,
k) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlü olup, bu görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini belirleyeceği limitler çerçevesinde devretmeye, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaya,
l) Bankacılık mevzuatı uyarınca kurulması zorunlu olan denetim komitesi ve benzeri komite ve komisyonları kurmaya, kurulması ihtiyari olan kredi komitesi ve benzeri komite ve komisyonların kurulmasına karar vermeye ve bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemeye,
yetkilidir.

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

YENİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


Madde 18- Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Bankanın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya , Yönetmelik, Yönerge ve diğer düzenleyici işlemleri hazırlamaya, hazırlatmaya ve yürürlüğe koymaya, yetkilidir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu , Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile belirlenen yetki ve görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, ayrıca;
a) Kredi açılmasına, iç ve dış piyasalardan fon ve kredi temin edilmesine ve kullandırılmasına,
b) Açılacak kredilerin vadelerini ve faiz oranlarını belirlemeye,
c)Bankanın öncülüğünde, faaliyet alanıyla ilgili olarak şirket kurulması için Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere teklifte bulunmaya,
ç) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, bölgeler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına,
d) Bankaya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararların alınmasına,
e) Bankanın yıllık bütçesinin incelenerek onanmasına ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasına,
f) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabının hazırlanarak Genel Kurula sunulmasına,
g) Kredilerden doğan alacakların faiz oranlarını belirleyerek yeniden yapılandırmaya,
ğ) Banka faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespite, Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin onaylanmasına,
h) 6107 sayılı Banka Kanunu ve diğer mevzuat ile münhasıran kendisine verilen yetki ve görevleri kullanmaya,
ı) Bankanın şirket ve iştiraklerindeki Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi adaylarının bu konuda uzman kişiler arasından seçilmesine,
i) Banka merkezi dışından gelen Genel Kurul üyelerine harcırah ödenmesine,
j) Banka’nın temsil ve ilzamına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, temsil ve ilzam ile imza yetkisi verilecek personeli belirlemeye,
k) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlü olup, bu görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini belirleyeceği limitler çerçevesinde devretmeye, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaya,
l) Bankacılık mevzuatı uyarınca kurulması zorunlu olan denetim komitesi ve benzeri komite ve komisyonları kurmaya, kurulması ihtiyari olan kredi komitesi ve benzeri komite ve komisyonların kurulmasına karar vermeye ve bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemeye,
m) Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tahvil, bono veya diğer borçlanma araçları ihraç etmeye, ihraç edilecek borçlanma araçlarının miktarı, vadesi, türü, faiz oranı ve diğer tüm şartlarını belirlemeye, bunlara ilişkin işlemleri yürütmeye,
yetkilidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR