SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Esas Yönetmeliği

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01005897
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 01.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3011 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca oluşturulan Genel Müdürlük birimlerinin bağlılık, çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili genel esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenecek usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Birim/Birimler: SASKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerini,
b) Büyükşehir Belediyesi: Samsun Büyükşehir Belediyesini,
c) Genel Kurul: Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini,
ç) Genel Müdür/Üst Yönetici: SASKİ Genel Müdürünü,
d) İdare/Kurum/SASKİ: Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,
e) İSKİ Kanunu: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanunu,
f) Müstakil Müdürlük: Harcama yetkisi verilen ve doğrudan Genel Müdür veya Genel Müdür
yardımcısına bağlı olan Şube Müdürlüğünü,
g) Şube Müdürlüğü: Müstakil müdürlükler ile Daire Başkanlıklarına bağlı olarak çalışan
Şube Müdürlüğünü,
ğ) Norm Kadro Yönetmeliği: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği,
h) Yönetim Kurulu: SASKİ Yönetim Kurulunu, İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Birimler ve bağlılıkları
MADDE 4- (1) İSKİ Kanunu ve Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde Genel Kurulca ihdas edilen kadrolar kullanılarak, birimlerin oluşturulması ve bu birimlerin bağlılıkları Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir.
(2) Kurulan birimlerin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunca
çıkartılacak Yönergeler ile belirlenir.
Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 5- (1) Bir görevin verilmesi, görevle birlikte bu görevin yapılmasını sağlayacak
yetki ve sorumluluğun da verildiği anlamını taşır.
(2) Birim amirleri, İdare tarafından çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde tespit edilen ve
Genel Müdür tarafından verilen görevler için kararlar almaya ve uygulatmaya yetkilidirler.
Temsil
MADDE 6- (1) İdari, kazai ve diğer bütün merciler önünde idareyi Genel Müdür temsil eder.
Genel Müdür lüzum göreceği işler için temsil yetkisini kısmen veya tamamen devredebilir.
Yetki devri
MADDE 7- (1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur:
a) Birim amirleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt kademedeki personeline devredebilirler. Yetkilerin devri veya kaldırılması, Kanunda öngörülen haller dışında Üst Yöneticinin yazılı onayı alınarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir.
b) İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri bu yetkilerini alt kademedeki personele devredemezler. Bu gibi yetkilerin devredilmesinde zorunluluk duyulursa bu Yönetmelik ve İmza Yetkileri Yönergesi hükümlerine uymak suretiyle, devreden yetkilinin sorumluluğu da devam etmek kaydıyla yetki devri yapılabilir.
c) Üst Yönetici tarafından yapılan yetki devri, Üst Yöneticinin değişmesi halinde kendisine
bildirilir ve bu hususta yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aynen devam eder.
ç) Üst Yönetici tarafından devredilmiş yetkiler, yetki devri yapılmış birim amirlerinin
değişmesi halinde ayrı bir yetki devrine lüzum kalmaksızın aynen devam eder.
d) Birim amirleri tarafından alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır ve yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. Bu yetkilerin devri veya kaldırılması birim amirlerince yazılı olarak devredilene tebliğ edilmek suretiyle yapılır. Ancak acele hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile belgelendirilmek kaydıyla da yapılabilir.
e) Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından belli bir görev için görevlendirilenler, o
göreve ait yetki ve sorumluluğa tam olarak sahip olurlar.
İmza Yetkisi
MADDE 8- (1) İdare adına kimlerin hangi derecede imzaya yetkili oldukları Yönerge ile düzenlenir. İmza Yetkileri Yönergesi ile devri yapılmış yetkiler için ayrıca yazılı tebliğ şartı aranmaz.
Vekalet
MADDE 9- (1) Birim amirinin görev başında bulunmadığı zamanlarda, yerine vekalet edecek kişi, birim amirince bağlı olduğu üst amire teklif edilir. Üst amir idari ve teknik hususları göz önüne alarak vekalet edecek kişide değişiklik yapabilir.
Sorumluluk
MADDE 10- (1) Çalışanların sorumluluğu, görevine ilişkin yetkisi ile orantılıdır.
(2) Görevlerin yapılmasında; işin gereklerine, çalışma esaslarına, verimlilik ölçülerine, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve emirlere aykırı davranışlarda kasıt, hata, ihmal ve ilgisizliklerden doğacak sonuçlardan ilgili personel sorumludur.
Yönetmelikler
MADDE 11- (1) Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları
hazırlanacak yönetmelikler ile belirlenir.
Yönergeler
MADDE 12- (1)Yukarıda sayılanlar dışındaki birimlerin çalışma usul ve esasları hazırlanacak Yönergeler ile belirlenir. Yönergeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
Kadrolar
MADDE 13- (1) Norm Kadro Yönetmeliği gereğince oluşturulan SASKİ kadrolarının, ihtiyaç duyulması halinde değişikliğine dair teklif, Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülen kadro değişikliği taslaklarını Genel Kurula gönderir.
(2) Kadroların iptal ve ihdasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.
Atanma
MADDE 14- (1) Daire başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile; hukuk müşavirleri, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile; SASKİ’nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.
(2) Maliye Bakanlığının 10.01.2019 tarih ve 115078-184-148 sayılı Genelgesine istinaden; Genel Kurul tarafından ihdası yapılmış kadrolara, kadro karşılığı sözleşmeli personel atanması hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarenin teşkilat ve organizasyon yapısı
İdarenin teşkilat yapısı
MADDE 15- (1) SASKİ Genel Müdürlüğünün teşkilatı; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü ile hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve bunlara bağlı şefliklerden teşekkül eder.
Genel müdür
MADDE 16- (1) SASKİ Genel Müdürü; İSKİ Kanunu, diğer kanuni düzenlemeler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde SASKİ Genel Müdürlüğünün sevk ve idaresi ile görevli, yetkili ve sorumludur.
(2) Genel Müdür; asli sorumluluk kendi uhdesinde kalmak üzere görev ve yetkilerinden
uygun gördüklerini Genel Müdür Yardımcılarına devreder ve bu husus tüm birimlere duyurulur.
Genel müdür yardımcıları
MADDE 17- (1) Genel Müdür Yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel Müdür tarafından kendilerine devredilen yetkileri kullanmak,
b) Kendilerine bağlı birimleri sevk ve idare etmek,
c) Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi
üzerine raporda teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak,
ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Genel Müdüre bağlı birimler
MADDE 18- (1) Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu
Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalışır. Bunların dışındaki birimlerden Genel Müdüre doğrudan bağlı çalışacak olanlar Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Genel Müdür Yardımcılarına bağlı birimler
MADDE 19- (1) Genel Müdür Yardımcılarına bağlı çalışacak birimler ile bu birimlerin
bağlı olacakları Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür tarafından belirlenir.
Daire başkanlıkları
MADDE 20- (1) Daire başkanlıkları; Genel Müdür veya Genel Müdür’ün yetki devri yaptığı Genel Müdür Yardımcılarına bağlı olarak çalışırlar. Daire başkanlıklarının görev yetki ve sorumlulukları yönerge ile belirlenir.
Şube müdürlükleri
MADDE 21 - (1) Şube müdürlükleri; Genel Müdüre veya Genel Müdür Yardımcılarına bağlı olarak çalışan müstakil müdürlükler ile daire başkanlıklarına ve Hukuk Müşavirliğine bağlı olarak çalışan şube müdürlüklerinden oluşur. Daire başkanlıklarına bağlı olan şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili daire başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği yönergede düzenlenir. Müstakil müdürlüklerin görev, yetki ve sorumlulukları kendi yönergeleri ile belirlenir.
Şeflikler
MADDE 22- Şeflikler, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, daire başkanlıkları, şube müdürlükleri ile müstakil müdürlüklere bağlı olarak çalışırlar. Şefliklerin görev, yetki ve sorumlulukları bağlı oldukları birimlerin çalışma usul ve esaslarının belirlendiği yönergede düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 23- (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 07.11.1996 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe giren SASKİ Kuruluş, Görev ve Teşkilat Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik; Genel Kurul onayını müteakip, usulünce ilanından sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik SASKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR