POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Polisan Holding Olağan Genel Kurul Toplantısı

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01145575
Şehir : Kocaeli / Dilovası
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 06.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÜYELERİ
Toplantı Tarihi
:
01.04.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ticaret Sicil No : 5769 (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü)

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
01.04.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAV
ET


Yönetim Kurulumuzun 03 Mart 2020 tarih 2020/ 06 no’ lu kararı gereğince; ilişikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2020 Çarşamba günü Saat 14:00’da, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS’ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.polisanholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

  • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

  • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

  • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

  • EGKS’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2019 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce MKK’nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Şirketimiz internet adresi olan www.polisanholding.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca söz konusu yıllık rapor Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayımlanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Murat Yıldıran Mehmet Emin Bitlis
POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
01.04.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ


1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi,
3-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5-Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6-Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7-Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
8-15.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerden istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması,
9-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,
10-Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15-Dilekler ve kapanış.


VEKALETNAME
POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ


Polisan Holding A.Ş.’nin 01 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 14:00’da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.


A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi,
3 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
8 15.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerden istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması,
9 Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,
10 Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 Dilekler ve kapanış.


2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İlan ile İlgili Ekler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR