KONSANTAŞ KONYA DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet

KONSANTAŞ KONYA DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061592
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 04.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Yönetim Kurulunun 25.09.2019 tarihli almış olduğu karar
Tebligat Muhatabı
:
Genel Kurul Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
21.10.2019 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONSANTAŞ KONYA DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Ticaret Sicil No : 5944

Yönetim Kurulunun 25.09.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 21.10.2019 tarihinde,saat: 14:00’da, Büyükkayacık OSB Mah. 21 Nolu Sokak No:1 Selçuklu-Konya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Birleşme Sözleşmesi, son üç yılın finansal tabloları ve faaliyet raporları olağanüstü genel kurul toplantısından en az 15 gün önce, Avukat Ebubekir Kaya’ nın Medrese Mah. Parsana Cad. Mediko İş Mer. Kat: 4/14 Selçuklu Konya adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerini resmi bir kuruma tevdi etmişler ise, tevdi ettiklerini gösterir bir belgeyi, etmemişler ise hisse senetlerini ibraz ederek toplantıya ait giriş kartlarını Avukat Ebubekir Kaya’ nın Medrese Mah. Parsana Cad. Mediko İş Mer. Kat: 4/14 Selçuklu Konya adresinden almaları, Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın yukarıda belirtilen adres, gün ve saatte yapılacak olan genel kurul toplantımıza, asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

VEKÂLETNAME

KONSANTAŞ KONYA DÖKÜM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ ne,

Konsantaş Konya Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin 21.10.2019 Pazartesi günü, saat 14:00’da, bu tarihte Büyükkayacık OSB Mh. 21 Nolu Sk. No:1 KONYA , adresinde yapılacak 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, ..................................... ................................ tayin ettim.

VEKALET VEREN ORTAĞIN

Adı Soyadı ve Ünvanı :

İmzası :

Not : Vekâletname vermek isteyen, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza Beyannamesini, kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.

KONSANTAŞ KONYA DÖKÜM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

  1. Açılış ve divan heyetinin seçimi,

  2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,

  3. Şirketimizin, Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nde 29181 sicil numarasında kayıtlı Hidrotur Hidrolik Makine Metalürji ve Maden Sanayi Ticaret A.Ş. ’ ni tüm aktif ve pasifi ile kül halinde, ticaret sicilinin tescilinden itibaren devir alarak birleşmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

  4. Şirketimizin sermayesinin 3.024.803,40 TL. (ÜçMilyonYirmiDörtBinSekizYüzÜçTürkLirasıKırkKuruş)’ dan 8.024.803,40 TL. (SekizMilyonYirmidörtBinSekizyüzüçTürkLirasıKırkKuruş)’ na arttırılmasına, arttırılan 5.000.000,00 TL.’ nin 29181 sicil numarasında kayıtlı Hidrotur Hidrolik Makine Metalürji ve Maden Sanayi Ticaret A.Ş nin öz varlığından (ödenmiş sermayesinden) karşılanması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

  5. Şirket ana sözleşmesinin 3.- 5.- 14.- 15.- 26.- 32.- 33. Ve 34. Maddelerinin, aşağıda hazırlanan tadil tasarısında olduğu şekil ile tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

  6. Dilek, temenniler ve kapanış.

KONSANTAŞ KONYA DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3 – Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

A-DÖKÜM VE MAKİNA

1-İş makineleri, döküm, takım tezgahları, hidrolikli ve havalı alet ve makineler, zirai aletler ve bunların elemanları ile yedek parçalarının imalatı, komple sanayi tesisleri, montaj ve kurulması ile ilgili endüstriyel faaliyetler ve bütün bunların her türlü ticaretini yapmak.

2-Hidrolik döküm ve makine sektörünün Türkiye’de gelişimini sağlamak ve şirkette çalışan aile üyesi ortakların menfaatlerini korumak.

B-GENEL OLARAK

1-Konusuyla ilgili üretim faaliyetlerinin icap ettirdiği her türlü hammadde, mamul, makine, yedek parça, malzeme ve malları yurt içi ve dışından temin etmek, bunun için her türlü işlemleri yapmak, kullanmak ve gerektiğinde satmak. Şirket konusu ürünleri almak, satmak, imal etmek, iç ve dış ticaretini yapmak, konusuyla ilgili yeni tesisler kurmak ve bütün bunları icabında kiraya vermek veya satmak.

2-Amaca ulaşabilmek için gerekli gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinden her türlü ayni haklar tesis etmek, fabrika, idare ve sosyal hizmet binaları inşa ettirmek.

3-İşletmenin konusu ve amacı ile ilgili olarak ruhsatname, izin, imtiyaz ve her türlü sınai mülkiyet hakkı almak, bunları kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, konusuyla ilgili her türlü teknik anlaşmaları yapmak.

4-Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile alakalı maddelerin pazarlanması için şubeler açmak, acentalık, mümessillik, bayilik, ithalat mutemetliği vermek ve gerektiğinde almak, konusuyla ilgili komisyoncular tayin etmek, şirket konusu ile ilgili her nevi ticaret ve taahhüt işleri ile ithalat, ihracat ve sevkiyat işlerini yapmak.

5-Yurt içi ve yurt dışında şirketin amaç ve konuları ile ilgili sınai ve ticari her türlü teşekkül ve teşebbüslere kısmen veya tamamen katılmak veya aracılık yapmamak şartı ile yeni şirketler kurmak, aracılık yapmamak kaydıyla her türlü hisse senedi ve tahvil almak, gerektiğinde satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek.

6-Şirket işleri için iç ve dış kaynaklardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlar almak, enval, kefalet ve diğer krediler temin etmek, tahvil ihraç etmek, icap ettiği takdirde şirketin gayrimenkullerini rehin ve ipotek vermek. Şirket kendi hak ve alacaklarını teminata bağlamak için her türlü menkul rehni ve ipoteği kabul etmek, rehin ve ipotekleri fek ve tadil etmek. Şirket ortaklarının salt çoğunluğu aynı olan tüzel kişiler lehine ipotek vermek veya kefil olmak.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ:

Madde 5- Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 302.480.340 (Üçyüzikimilyondörtyüzseksenbinüçyüzkırk)adet paya ayrılmış 3.024.803,40 (Üçmilyonyirmidörtbinsekizyüzüçlirakırkkuruş) TL. dir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000 adet paya karşılık olan 3.000.000.-TL. (ÜçMilyon) TL.’ nin tamamı nakden ödenmiştir.Bu defa artırılan 24.803,40 TL. tutar, ayni olarak taahhüt edilmiş olup; TTK’ nın ilgili maddelerine göre aktif ve pasifi ile birlikte devralınan, Konya Ticaret Sicili’nin 8707 sayısında kayıtlı Kayahan Hidrolik Makine Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin öz varlığından teşkil etmiştir. Devralınan işletmenin öz varlığı Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ nin 18.11.2016 tarih ve 975-103 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilgili maddesi gereğince yapılır.

Şirket hisseleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim kurulu, hisse senetlerini 1 (Bir) Kuruş ve katları şeklinde kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak oluşmuştur:

Ortağın Adı Soyadı

Pay Adedi

A Grubu

B Grubu

Toplam Sermaye (TL)

Sevda KAYHAN YILMAZ

275.779.068

58.000

275.721.068

2.757.790,68

Aysen KAYHAN BABACAN

7.500.000

-.-

7.500.000

75.000,00

Sevsen KAYHAN KORKUT

7.500.000

-.-

7.500.000

75.000,00

Hansen KAYHAN CENGE

7.500.000

-.-

7.500.000

75.000,00

Mehmet KAYHAN 1980 Dğ

3.721.341

17.000

3.704.341

37.213,41

Deniz GENEZ AYDIN

200.000

-.-

200.000

2.000,00

Haydar KAYHAN

138.640

-.-

138.640

1.386,40

Aysen KAYHAN

100.000

-.-

100.000

1.000,00

Mehmet KAYHAN 1930 Dğ

13.382

-.-

13.382

133,82

F.Fehamet KAYHAN

20.646

-.-

20.646

206,46

Mustafa KAYHAN

246

-.-

246

2,46

Kamil BABACAN

100

-.-

100

1,00

Erol KAYHAN

6,19

-.-

6,19

0,0619

Pınar KAYHAN

0,19

-.-

0,19

0,0019

Kaan KAYHAN

0,19

-.-

0,19

0,0019

Yalçın YATAĞANLI

0,19

-.-

0,19

0,0019

Veysel ÇAYIR

0,19

-.-

0,19

0,0019

Diğer Ortaklar

6.910

-.-

6.910

69,10

Yekûn

302.480.340

75.000

302.405.340

3.024.803,40

DENETÇİLER:

Madde 14 – Denetçiler hakkında TTK nın 397 nci ve 399 ncu madde hükümleri uygulanır. Ancak 397 nci maddenin 4 ncü ve 5 nci fıkralarında belirtilen Bakanlar Kurulu ve Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar anonim şirketin işlerini denetlemek için genel kurul tarafından en çok üç (3) yıl için en az bir (1) en çok üç (3) denetçi seçilir. Müddetleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Genel kurul gerekli görürse, gerekçe göstermeksizin, denetçileri ve esas sözleşmeye bağlı olarak denetçi adedini değiştirebilir.

DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU

Madde 15- Denetçiler, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdür. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 26 – Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın en fazla %5’inin pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağına genel kurul karar verir. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Ancak dağıtılacak kar miktarı şirketin yıllık net dönem karının yüzde yirmisini aşamaz. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3 – Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

1-İş makineleri, takım tezgahları, hidrolikli ve havalı alet ve makineler, zirai aletler ve bunların elemanları ile yedek parçalarının imalatı, komple sanayi tesisleri, montaj ve kurulması ile ilgili endüstriyel faaliyetler ve bütün bunların her türlü ticaretini yapmak.

2-Hidrolik ve makine sektörünün Türkiye’de gelişimini sağlamak ve şirkette çalışan aile üyesi ortakların menfaatlerini korumak.

3-Konusuyla ilgili üretim faaliyetlerinin icap ettirdiği her türlü hammadde, mamul, makine, yedek parça, malzeme ve malları yurt içi ve dışından temin etmek, bunun için her türlü işlemleri yapmak, kullanmak ve gerektiğinde satmak. Şirket konusu ürünleri almak, satmak, imal etmek, iç ve dış ticaretini yapmak, konusuyla ilgili yeni tesisler kurmak ve bütün bunları icabında kiraya vermek veya satmak.

4-Amaca ulaşabilmek için gerekli gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinden her türlü ayni haklar tesis etmek, fabrika, idare ve sosyal hizmet binaları inşa ettirmek.

5-İşletmenin konusu ve amacı ile ilgili olarak ruhsatname, izin, imtiyaz ve her türlü sınai mülkiyet hakkı almak, bunları kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, konusuyla ilgili her türlü teknik anlaşmaları yapmak.

6-Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile alakalı maddelerin pazarlanması için şubeler açmak, acentalık, mümessillik, bayilik, ithalat mutemetliği vermek ve gerektiğinde almak, konusuyla ilgili komisyoncular tayin etmek, şirket konusu ile ilgili her nevi ticaret ve taahhüt işleri ile ithalat, ihracat ve sevkiyat işlerini yapmak.

7-Yurt içi ve yurt dışında şirketin amaç ve konuları ile ilgili sınai ve ticari her türlü teşekkül ve teşebbüslere kısmen veya tamamen katılmak veya aracılık yapmamak şartı ile yeni şirketler kurmak, aracılık yapmamak kaydıyla her türlü hisse senedi ve tahvil almak, gerektiğinde satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek.

8-Şirket işleri için iç ve dış kaynaklardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlar almak, enval, kefalet ve diğer krediler temin etmek, tahvil ihraç etmek, icap ettiği takdirde şirketin gayrimenkullerini rehin ve ipotek vermek. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde kendisinin veya şirket ortaklarının salt çoğunluğu aynı olan tüzel kişilerin borçlarını temin için ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesis edebilir, tesis edilmiş bulunan hakları terkin edebilir. Şirket kendi leh ve aleyhine ipotek, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet vb. her nev’i ayni ve şahsi teminat alabilir, verebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ:

Madde 5- Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 802.480.340 (Sekizyüzikimilyondörtyüzseksenbinüçyüzkırk)adet paya ayrılmış 8.024.803,40 (Sekizmilyonyirmidörtbinsekizyüzüçlirakırkkuruş) TL. dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 302.480.340 adet paya karşılık olan 3.024.803,40.-TL. (Üçmilyonyirmidörtbinsekizyüzüçlirakırkkuruş) TL.’ nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL. tutar, ayni olarak taahhüt edilmiş olup; TTK’ nın ilgili maddelerine göre aktif ve pasifi ile birlikte devralınan, Konya Ticaret Sicili’nin 29181 sayısında kayıtlı Hidrotur Hidrolik Silindir Makine Metalürji ve Maden Sanayi Anonim Şirketi ’ nin öz varlığından teşkil etmiştir. Devralınan işletmenin öz varlığı Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ nin 01/09/2019 tarih ve YMM-1164-2019/1276-085 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilgili maddesi gereğince yapılır.

Şirket hisseleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim kurulu, hisse senetlerini uygun görülen kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak oluşmuştur:

Ortağın Adı Soyadı

Pay Adedi

A Grubu

B Grubu

Toplam Sermaye (TL)

Sevda KAYHAN YILMAZ

733.728.558

58.000

733.670.558

7.337.285,58

Aysen KAYHAN BABACAN

19.956.310

-.-

19.956.310

199.563,10

Sevsen KAYHAN KORKUT

19.956.310

-.-

19.956.310

199.563,10

Hansen KAYHAN CENGE

19.956.310

-.-

19.956.310

199.563,10

Mehmet KAYHAN (1980 Dğ)

6.343.320

17.000

6.326.320

63.433,20

Deniz GENEZ AYDIN

340.916

-.-

340.916

3.409,16

Haydar KAYHAN

236.323

-.-

236.323

2.363,23

Aysen KAYHAN

1.891.730

-.-

1.891.730

18.917,30

Mehmet KAYHAN (1930 Dğ)

22.811

-.-

22.811

228,11

F.Fehamet KAYHAN

35.193

-.-

35.193

351,93

Diğer Ortaklar (114 Kişi)

12.559

-.-

12.559

125,59

Yekûn

802.480.340

75.000

802.405.340

8.024.803,40

DENETÇİLER :

Madde 14 – Denetçiye ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU

Madde 15 – Denetçilerin sorumluluğuna ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 26 – Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın en fazla %5’inin pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağına genel kurul karar verir. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Ancak dağıtılacak kar miktarı şirketin yıllık net dönem karının yüzde yirmisini aşamaz. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verilebileceği Yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGESİ

MADDE 32 - Şirket Türk Ticaret Kanunu maddelerine göre, genel kurul kararı ile faizli, faizsiz, her türlü tahvil çıkarabilir, ancak çıkarılacak tahvillerin tutarı ödenmiş sermayenin miktarını aşamaz. Daha evvel çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmeden yeniden başka tahvil çıkarılamaz.

Tahvil sahiplerinin hakları ve tahvillerin kaybolması halinde Türk Ticaret Kanunlarının hükümleri uygulanır. Şirket Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatına dayanarak ' Kar Ortaklığı Belgesi ' ihraç edebilir. Genel Kurul gerekli biçim ve koşullara uyulması koşuluyla ihraç edilecek belgelerin tutarı, vadesi, satış koşulları, ödenecek kar oranı ve benzeri bütün konularda yönetim kuruluna tam yetki verebilir.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 33 - Herhangi bir nedenden şirketin fesih ve tasfiyesi icap ettiği takdirde genel kurul toplantıya çağrılarak bu konuda bir karar alınır. Fesih kararını müteakip tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde yapılır.

TASFİYE SONUCU

MADDE 34 - Mefsuh şirketin borçları tasfiye edildikten sonra ve infisahın üçüncü ( 3 üncü ) ilanından itibaren bir yıl geçtikten sonra kalan nakit hisse sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR